Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Guntis Strupulis Ram?nas ?eponis El?na Tit?ne Juris Toropins Paportrets T?lniec?bas izst?de Gun?rs Binde Galds Baltijas keramika Lija Rage M?ra Rikmane Inese Jakobi Jaunie biedri Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Gun?ra Bindes fotogr?fiju izst?de "Pirmizr?de"

GUN?RA BINDES FOTOGR?FIJU IZST?DE "PIRMIZR?DE"

 

Pirmo reizi par?d?t da?dos laikos uz?emtas un v?l publiski neizr?d?tas fotogr?fijas – šis ir manas ekspoz?cijas idejas atšifr?jums. K?p?c nav tikušas izst?d?tas? K?di apsv?rumi? Uz šiem jaut?jumiem skaidrojums ir j?sniedz Jums, god?jamo, manas foto izst?des apmekl?t?j.

Run?jot par melnbalto fotogr?fiju, kas ir galven? man? dai?rad?, j?bilst, ka ar? uz to ir iedarbojies laika faktors. Tas var b?t gan main?g?s „modes”, gan valsts politikas, gan autora psiholo?isko izj?tu un filozofisko uzskatu main?guma d??. Ne mazums triecienu ir sa?emts manos 75 gados. Un laiks paradoks?li maina ar? uztveri. Pavisam ikdieniš?s mot?vs šodienas trakt?jum? ar laiku no dokumenta var p?rtapt par t?lu. ?paši tas notiek tad, kad civiliz?cija p?rdz?vo lielus satricin?jumus (karus, valsts iek?rtas mai?as, represijas, ?ime?u sairšanu, n?vi utt.). Ar? to var attiecin?t uz manas izst?des „Pirmizr?de” ideju.

 

Gun?rs Binde