Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Guntis Strupulis Ram?nas ?eponis El?na Tit?ne Juris Toropins Paportrets T?lniec?bas izst?de Gun?rs Binde Galds Baltijas keramika Lija Rage M?ra Rikmane Inese Jakobi Jaunie biedri Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Latvijas T?lnieku centra izst?de "SEJAS"

LATVIJAS T?LNIEKU CENTRA IZST?DE „SEJAS”

 

 

Cilv?ka sej? las?mais alla rada priekšstatu par person?bu, ir nebeidzams un neatk?rtojams izzi?as avots. Ikviena cilv?ka seja ir spogulis, kurš caur ?r?jo ?auj pietuvin?ties iekš?j?s b?t?bas sl??iem.

 

Portreta anrs m?ksl? saglab?jis aktualit?ti jebkur? laikmet?, jebk?das politisk?s varas vai v?sturisk?s situ?cijas noteikt? apst?k?u kopum?. Pašportreti, par?des portreti, individualiz?ti konkr?tu personu vai personu grupu atveidi m?kslas darbos ir tie, kuri, katrs nesot savu identit?ti, iez?m? ikviena laikmeta izj?tu un k? pilnties?gi laikabiedri turpina dz?vot cauri gadsimtiem. Š?iet, šodien portreta anrs ieguvis ?pašu interesi, izpelnoties gan sabiedr?bas, gan m?kslinieku pastiprin?tu uzman?bu. Portrets ?auj atkl?t laikmeta garu caur individu?lo, dzi?i personisko un emocion?lo š?autni. Izst?de „Sejas” apvieno plašu latviešu t?lnieku loka cilv?ka redz?jumu. T?s ir sejas – da?di ieraudz?tas, atš?ir?gi interpret?tas, atkl?jot m?kslinieku plastisko izj?tu, radoš? potenci?la apv?rš?us un portreta anra pied?v?t?s neizsme?amo vari?ciju iesp?jas. Izst?de par?da gan vec?k?s un vid?j?s paaudzes t?lnieku veikumu, gan jauno t?lnieku risin?jumus, ?aujot izsekot da?dos laikos portreta anr? rad?tiem darbiem ne tikai t?lniec?bas k? m?kslas veida ietvaros, bet ar? atseviš?u m?kslinieku individu?l? rokraksta att?st?b?. Izpild?jumi ietver gan realit?tei pietuvin?tus sniegumus, gan abstraktus, atjaut?gus, asociat?vus trakt?jumus. Dak?rt tas ir prec?zas izzi?as rezult?t? tapis deta??s nians?ts sniegums vai glui pret?ji – abstrah?tu formu valod? pausts v?st?jums, citk?rt iez?m?ti vien galvenie personu raksturojošie elementi. Vienlaic?gi atkl?jas gan portret?jamo personu, gan t?lnieku rokrakstu da?d?ba. Plaši vari?ti kompozicion?l?s saceres principi un virsmas apstr?des pa??mieni, akcent?jot vai sl?pjot materi?lu dabisk?s kvalit?tes. Daudzveid?ba t?pat par?d?s materi?lu izv?l?, t?li iedz?vin?ti, akmen?, met?l?, kok? un stikl?, k? izteiksmes papildin?t?ja m?r?tiec?gi izmantota kr?sa.

Izst?d? p?rst?v?ti portreti, kuru autoru vid? latviešu t?lniec?bas ain? labi zin?mo Artas Dumpes, Aivara Gulbja, Indu?a Rankas, O?ega Skarai?a, Alv?nes Veinbahas, Ev? Upenieces, Olitas Nigules un citu t?lnieku v?rdi. Ekspon?tas ar? J??a Strupu?a, Nellijas Skujenieces, Vinetas Kurzemnieces, Ligitas Ulmanes-Franckevi?as meda?as un ci??i. Izst?di bag?tina portretu z?m?jumi. Portreta anrs ir vadmot?vs, kurš nosaka da?di izpild?to un idejiski daudzsl??aini pamatoto darbu vienot?bu.

 

M?kslas zin?tniece Di?na Rutkovska