Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Guntis Strupulis Ram?nas ?eponis El?na Tit?ne Juris Toropins Paportrets T?lniec?bas izst?de Gun?rs Binde Galds Baltijas keramika Lija Rage M?ra Rikmane Inese Jakobi Jaunie biedri Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

PAŠPORTRETS

"PAŠPORTRETS"

 

Moto: Man ir seja, bet seja nav t?da, k?ds esmu es.

/Julian Bell/

 

Cilv?ks sast?v no zemes, gaisa, ?dens un uguns un, neapšaub?mi, to var droši saukt par mazu pasauli. Cik liel? m?r? m?kslinieks v?las atkl?t skat?t?jam savas pasaules unikalit?ti? Ir m?kslinieki, kas, str?d?jot pie pašportreta, sevi izlikuši atkl?t?b? tik drosm?gi, ka radoš? proces? non?kuši l?dz sp?ku izs?kumam. To var?tu sal?dzin?t ar gr?ks?dzi, kur j?prot koncentr?t? veid? nov?rt?t sevi. Skatiens nes dubultu slodzi – vispirms m?kslinieks spogul? v?rt? sevi un att?lo, p?c tam šis pats att?lotais skatiens uzrun? skat?t?ju, varb?t t?p?c pašportrets m?kslas v?stur? ie?em ?pašu vietu, jo neviens cits, k? tikai pats autors, visdzi??kaj? dv?seles st?r? nosl?pto ar pašt?lu sp?j?gs atkl?t.

Skatiens var b?t ?oti da?ds: tas var b?t k? p?rmetums sabiedr?bai, k? politiska platforma (K. Kolvice), tas var mudin?t kaila cilv?ka pašt?lu, uztic?šanos skat?t?jiem turpina trad?ciju (A. D?rers), tas var main?ties tik ?oti tr?p?gi atspogu?ojot katra dai?rades perioda atš?ir?gu un b?tisku v?rt?bu (P. Pikaso). Pašportrets ir k? koncentr?ta autobiogr?fija, kas mirk?a izj?tas var p?rv?rst m??bas un unikalit?tes status?.

Š?s izst?des m?r?is - konsolid?t da?du paaudu, da?du nozaru Latvijas m?ksliniekus pašportreta jom?. Laika posms ietver periodu no 1991. l?dz 2009. gadam. Š? izst?de dod iesp?ju m?ksliniekiem, gleznot?jiem, t?lniekiem, grafi?iem, multimediju m?ksliniekiem, foto m?ksliniekiem un citiem str?d?t šaj? virzien?.

Pašportrets pasaules m?kslas att?st?b? ir apkopots vair?kos izdevumos, viens no tiem „500 self-portraits” dod ierosmi š? projekta vad?t?jai un darba grupai apkopot ar? Latvijas m?kslinieku pašportretus no profesion?l?s m?kslas s?kumiem l?dz m?sdien?m. Gr?mata „Pašportrets Latvij?” apliecin?tu LMS v?lmi turpin?t darb?bu izdev?ja status?.

    

Kuratore: Ilze L?biete

 

 Ir?na L?se