Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Guntis Strupulis Ram?nas ?eponis El?na Tit?ne Juris Toropins Paportrets T?lniec?bas izst?de Gun?rs Binde Galds Baltijas keramika Lija Rage M?ra Rikmane Inese Jakobi Jaunie biedri Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

MAIN?G? DAUDZVEID?BA - El?na Tit?ne

EL?NA TIT?NE

"MAIN?G? DAUDZVEID?BA"

         

 

          El?nas Tit?nes izst?de "Main?g? daudzveid?ba" paver jaunu, netipisku  skat?jumu uz keramiku un t?s tehnikas pielietojumu m?ksl?. T? p?rsteidz ar formu dabiskumu, vieglumu un nesam?kslot?bu. El?na  lau stereotipisko priekšstatu par keramikas m?kslu k? šauru, neaktu?lu, un  materi?lu  piem?rotu vien?gi  podniec?bai vai dizaina priekšmetu  pagatavošanai. Keramikai ir ?oti plašas iesp?jas un t? sp?j iet da?dus ce?us, jo m?kslas virzienu robeas sapl?st, transform?jas, ta?u   materi?ls, kuram ir gadu t?kstošiem ilgas trad?cijas  ar? m?sdien?s sp?j par?d?ties jaun?s, aktu?las m?kslas izpausm?s. Keramika apvienojum? ar t?lniecisk?m kvalit?t?m ir l?dzeklis,  lai paustu savu izj?tu m?ksl?, taj? paš? laik?  ietverot sev? cie?u un toleranci pret senaj?m trad?cij?m. Darbu a?rais t?ls sp?j sniegt  grafiska z?m?juma vieglumu. Darba proces? galvenais ir izjusti veidot un izprast materi?la raksturu. Objektu tapšanas laik? domin? emociju impulsi, kuri tiek izteikti keramikas materi?l? un top realiz?ti k? ekspres?vi, abstrakti, telpiski veidojumi. Telpisko objektu raksturu nosaka intu?cija, nevis anal?tisks pr?ts. Tiem  rakstur?ga savdab?ga ekspresivit?te un apzin?ts roku un materi?la saskares tiešums, kas m?lu p?rv?rš dz?v?, kust?g? mat?rij?, kura p?c dedzin?šanas sastingst unik?l? akmens re??. Ta?u  sastingušajam materi?lam piem?t kust?ga, organiska dz?v?guma dvesma. Telpisko objektu tapšana ir k? apzi?as pl?sma, kura materializ?jas m?l?, porcel?n?, vai akmens mas?. To ?irbošais pl?dums ar nelielo, savstarp?ji saist?to formu nians?t?bu, rada struktur?lu atveidu, kas l?dzin?s nezin?miem, vai tikko atkl?tiem dabas veidojumiem. Daba caur m?kslu ien?k urbaniz?taj? vid?. Iesp?jams, darbi kalpo k? pretmets industrializ?cijas  un globaliz?cijas laikmetam. K? z?me visp?r?gam laikmeta skat?jumam. Šie El?nas rad?tie objekti sp?j ieg?t keramikas materi?lam nerakstur?gu vieglumu un š?ietamu neatkar?bu no gravit?cijas sp?ka.El?nai ir svar?ga ir darba vizu?li  t?lojoš? izteiksme , formas plastika, kop?j? rad?t? noska?a, izteiksm?gs un uzrun?jošs t?ls. Darbs ir  k? atv?rta strukt?ra skat?t?ja br?vai un subjekt?vai interpret?cijai, tam j?sniedz mirk?a est?tikas baud?jus, k? ar?  j?paver jauns skat?jums uz keramikas m?kslas izpausm?m un iesp?j?m m?sdien?s.

 

 

El?na Tit?ne