Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Guntis Strupulis Ram?nas ?eponis El?na Tit?ne Juris Toropins Paportrets T?lniec?bas izst?de Gun?rs Binde Galds Baltijas keramika Lija Rage M?ra Rikmane Inese Jakobi Jaunie biedri Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

CITS LAIKS - Ram?nas ?eponis

RAM?NAS ?EPONIS

"CITS LAIKS"

 

 

        Ram?na ?epo?a glezniec?ba balst?s uz monument?lu, smagu, ilgi izn?s?tu iekš?ju sp?ku atsk?ršanu. Vi?š glezno no turienes, no kurienes ir redzama iekš?jo lietu un priekšmetu j?ga. No t?s, "vissv?t?k?s" vietas, kura atrodas katra m?su iekš?j? sl?pn?. Ta?u ne jau katrs to var samekl?t un ne katram t? ir atrodama. T? ir m?su iekš?j?s ?sten?bas, m?su gar?g?s dabas vieta. Nosl?puma garšošanas un degust?šanas vieta. T? ir t? saucam? kontempl?cija, st?voklis, kas parasti sasniedzams tikai iracion?l? veid?. Past?v da?di veidi k? run?t par šo sakr?lo sf?ru - caur parast?m ikdi­enas z?m?m, caur simboliem vai metafor?m, vai ar? - tikai caur t?ro kr?su un abstrakto formu. M?kslinieks izv?las šo p?d?jo, kailo, lakonisko, m?mo, kas aicina sasprindzin?t iekš?jo dzirdi un redzi. Vi?š atsak?s defin?t to, kas nav defin?jams, kam nav vienas dimensijas.

 

Elv?ra Ku?inskaite

  

 

Ram?nas ?eponis ir dzimis 1958.gad? Vi???. Kopš M?kslas instit?ta beigšanas 1983. gad?, vi?š darbojas glezniec?bas, grafikas un gr?matu grafikas lauk?. Kopš 1988. gada vi?š ir Lietuvas m?kslinieku savien?bas biedrs. Ram?nas ?eponis sar?kojis 14 person?lizst?des gan Lietuv?, gan ?rzem?s, piedal?jies daudz?s ?rzemju z?m?jumu un gr?matu grafikas izst?d?s. M?kslinieks ieguvis starptautiskas balvas.

Lietuvas m?kslas ain? Ram?nas ?eponis izce?as ar dzi?iem psiholo?iskiem mekl?jumiem, iekš?ju temperamentu, mieru un klusu eksploz?vu sp?ku. Vi?š nemekl? ?r?ju efektu, bet glui k? tradicion?lie austrumu kaligr?fijas meistari, izpauas ar po?tiskiem un vienk?ršiem, aristokr?tiskiem un minim?liem m?kslas l?dzek?iem. Vi?a m?kslai rakstur?gs j?t?gums, telpas nostal?ija, v?lme izteikt ideju ar est?tisku formu, to?iem un pusto?iem. Vi?š dod priekšroku vertik?l?m un tukš?m telp?m, kas liecina par vi?a ilg?m p?c gar?guma. Vi?a jaun?kie darbi par?da, ka m?kslinieks pietuvin?jies jaunam periodam sav? radošaj? att?st?b?, est?tisk?s sterialit?tes periodam.

 

 

Ramunas Ceponis

 

Ramunas Ceponis