Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, š??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muižulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 

 

Aicin?m uz Ziemassv?tku tirdzi?u

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?

 

no 18. l?dz 23. decembrim,

 

kur Jums b?s iesp?ja ieg?d?ties m?kslas darbus,

 

 kuru autori

 

 

 

Ilze Avoti?a, Džemma Skulme, Inta Celmi?a,

Georgs Smelters, Ba?uta Anc?ne, Dzidra Ezergaile,

Aija Zari?a, Girts Muižnieks, Biruta Delle, Aleksejs Naumovs,

J?zeps P?goznis, Anita Meldere, Inga Br?vere,

Guntars Sieti?š, Maija Drag?ne, Malda Muižule,

 Solveiga Vasi?jeva, M?ris Suba?s, Atis Ievi?š, Monika Ose, 

Vladislavs Grišins, Nele Zirn?te,

Dmitrijs Lavrentjevs, Dags Vidulejs, In?ra Garkl?va,

Ieva Maur?te, Roberts Ko?covs, Daiga Kr?ze, Di?na Adamaite, L?ga Jukša, Ingr?da Irbe, Linda Kozule

 un citi.

 

 

Krist?ne Lu?ze Avoti?a

 

 

Maruta Raude

 

 

Ieva Maur?te