Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, ??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muiulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

BAIBA OS?TE

VISAUGST?K? PATV?RUM?

 

,,T? k? mani ir rad?jis Visaugst?kais, esmu aicin?ta apliecin?t vi?am savu prieku.

2007.gad? sa??mu radošo stipendiju Cite darbn?c? Par?z?. S?k?s jauns posms man? dz?v?. Rad?s ideju skices jaunu darbu realiz?šanai.

Iepaz?stoties ar bag?taj?m fran?u gobel?nu trad?cij?m, p?tot tos, veidoj?s jaunas t?mas. Francijas vide man sniegusi jaunus radošos impulsus. Jauniem darbiem tapt pal?dz?ja tieši Par?zes atmosf?ra, vec?s kult?ras kl?tb?tne, D?ma ar vienradzi, klasiskais gobel?ns... Izst?de Visaugst?k? patv?rum? zin?m? m?r? ir atskaites punkts Par?z? pavad?tajam laikam,, – saka Baiba Os?te.

           Saskaroties ar Francijas kult?ras mantojumu, atrais?jusies m?su tekstilm?kslas lepnuma, m?kslinieces, novatores, Baibas Os?tes v?rt?bu v?cel?te. P?c studij?m Luvr?, Ors?, Oran?rij?, Pikaso muzej?, gobel?nu darbn?c? La Manufacture des Gobelens  par?d?jies jauns skat?jums uz moderno tekstilu, uz turpin?jumu Latvijas tekstila att?st?bai. Ilgstoša saskare ar da?diem kult?ras mantojumiem no vissen?kajiem laikiem Branli, Dapper, Gim? muzejos atg?dina par kult?ras un m?kslas nepieciešamu m?su dien?s.

 

 

Baiba Os?te

 

Baiba Os?te

 

Baiba Os?te