Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, ??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muiulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Ivars Reinis Alberts Muiulis

 

Dzimis 1935. gada 6. oktobr? Liep?j?

Beidzis Liep?jas Lietiš??s m?kslas vidusskolu

No 1956. l?dz 1960. gadam stud?jis glezniec?bu Latvijas M?kslas akad?mij?

Izst?d?s piedal?s kopš 1965. gada

 

Noz?m?g?k?s izst?des:

Piedal?jies tr?s Vi??as trienn?l?s

1983. gad? Rostokas trienn?le

1885. gad? person?lizst?de M?kslinieku nam?, R?g?

1987. gad? person?lizst?de Kal?, Francij?

1995. gad? person?lizst?de galerij? „R?ga"

Regul?ri piedal?s „Rudens" m?kslas izst?d?s

 

Kopš 1980. gada Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs

 

No 2008. gada 11.augusta l?dz 30. augustam Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? apmekl?t?jiem tiek pied?v?ta 1935. gad? dzimuš? gleznot?ja Ivara Muiu?a gleznu izst?de „SIEVIETES". Izst?de velt?ta m?senajai un neizsme?amajai t?mai - sievietei. Skaistuma su?estija, saist?ta ar b?stamo un arhaisko, ir gleznot?ja galvenais izaicin?jums. Ivara Muiu?a valoda ir kr?su valoda, kur? vi?š, st?stot par savu pasauli, sarun?jas ar skat?t?ju.

 

 

Gleznot?js Ivars Muiulis ien?ca Latvijas m?kslas dz?v? 1965.gad?  k? v?riš??gs sava ce?a g?j?js, un neskatoties uz toreiz ierastaj?m norm?m, stingri ie??ma savas poz?cijas. Maig?s sievietes t?ma tika pieteikta ar as?m griez?g?m form?m, kontrastain?m kr?s?m. Sieviete, ?trums. Kaisl?bas, kosmoss. Atmi?? ataust arhaisk?s augl?bas dieviešu fig?ras. Š?s izst?des darbi saist?ti ar divu periodu darbiem. Ar 90.gadu sp?c?gajiem, nosl?pumainajiem un skarbajiem t?liem, un ar 2000.gadu maigi starojoši lidojošaj?m fig?r?m. Pied?v?jam skat?t?jam sekot un priec?ties Ivara dai?rades att?st?bai.

 

,,Glezniec?ba ir kr?su m?ksla. Kr?sa gadsimtiem ir saist?jusi cilv?ci pie glezniec?bas. K? gaisma, t? ar? kr?su m?zika - glezniec?ba - nav š?irama no cilv?ku dz?ves. Kr?sa var p?rv?rst ikdienas pel?c?bu kr?š?os sv?tkos. Mana valoda ir kr?šu valoda. Ar varav?ksnes kr?sain?bu ceru ieg?t skat?t?ju sirdis. M?ksla t?pat k? g?jputni lido no kontinenta uz kontinentu, nepaz?stot robeas un valodas barjeras. M?kslas valoda ir saprotama vis?m taut?m.

?ksl? m?lu visu skaisto, saistošo, s?kot no arhaiskiem pirms?kumiem l?dz m?sdienu sare??t?bai. Piesaista lielo putnu lidojuma skaistums, reakt?v?s lidmaš?nas, kust?bas skaistums, gaismas rota?a uz sievietes ?erme?a.

Lai cilv?ki neiesl?gtu skaistuma su?estij?, biei to konfront?ju ar visu b?stamo, regres?vo, kas apdraud m?su skaisto pasauli.

Glezniec?ba ir kr?su valoda, ar kuru m?kslinieks sarun?jas ar skat?t?ju, st?stot par savu pasauli ar savu valodu, ar kr?su valodu.,,

Ivars Muiulis

 

 

Ivars Muiulis

 

 

Ivars Muiulis