Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, š??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muižulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

STIKLA M?KSLAS IZST?DE

 

 

 

B?dams ?oti emocion?la un erud?ta person?ba, Dainis Gudovskis (1958) sav? dai?rad? atkl?j smalku, daudzveid?gu j?tu gammu. Radoš?s br?v?bas izpausme, netradicion?ls lietu redz?jums ir galvenais, ko m?kslinieks tiecas par?d?t savos darbos un liek izpaust saviem Latvijas M?kslas akad?mijas audz?k?iem vi?u m?ksl?. Atz?m?jot savas dz?ves apa??s jubilejas gadu, stikla m?kslinieks sapulc?jis ap sevi vien? skat? sav?jos – dom? vienojošus, izpild?jum? ?oti daž?dus m?ksliniekus. Š? izst?de ir skaists paša jubil?ra un vi?a ideju p?rmantot?ju izplauc?ts zieds sv?tku reiz?, tas liek sajust formas un kr?su sp?li, atrais?t?bu, tehniku p?rvald?jumu. Un šis ideju svaigums tiek paman?ts, Dai?a Gudovska un daudzu vi?a studentu v?rdi ir labi zin?mi stikla m?kslas pazin?jiem t?lu aiz Latvijas robež?m.

Lai š? izst?de jubil?ram un visiem vi?a „sav?jiem” ir emocion?ls dzinulis jauniem m?kslas darbiem!

 

Dr. art. Ilona Audere