Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, ??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muiulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

LIETUVIEŠU GLEZNIEC?BAS ROBEAS

 

         Jaun?s tendences m?ksl? visbie?k pie?emts saist?t ar jauno m?kslinieku paaudzi: jaunatne vair?k sliecas uz eksperimentiem, trad?ciju un normu ignor?šnu, dai?rades ievirzes p?rmai??m. Jaun?bas kategorija visbie?k tiek nov?rt?ta skait?os: m?kslinieka vecums nedr?kst p?rsniegt 35 (reiz?m 36) gadus. Šie standarti ir pietiekami nosac?ti, jo avangardisk?s m?kslas formas nereti veiksm?gi izmanto ar? daudz „pieauguš?ki“ m?kslinieki.

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? notiekošaj? lietuviešu glezniec?bas izst?d? piedal?s 14 autori: Gintaras Palemonas Janonis, Solomans Teitelbaums, Martinas Jankus, Sigita Maslauskaite, Justinas Vaitekunas, Irma Leiš?inskaite, Vida Regina Sevrukiene, Linas Landzbergis, Egle Gineitite, Paulus Juška, igimantas Augustinas, Aiste Kirvjalite, Jurga Barilaite un Egle Ridikaite.

Vid?jais izst?des dal?bnieku vecums ir 39 gadi, bet ekspon?tie darbi tapuši laika posm? no 2000. l?dz 2008. gadam. Izst?de ir Latvijas un Lietuvas M?kslinieku savien?bu kopprojekts, kura iniciatori ir Aija Zari?a un Valentinas Antanvi?jus. Kuratore – Rita Miku?enite.

S?kotn?ji bija iecer?ta jauno m?kslinieku darbu izst?de, bet kolekcijas izv?les proces? no nosac?t? formul?juma trakt?juma atteic?mies: svar?gs š?ita nevis m?kslinieku dzimšanas gads, bet laikmet?g?s lietuviešu glezniec?bas panor?ma. T?p?c viens no galvenajiem izst?des m?r?iem ir par?d?t k?dus pašizteikšan?s pa??mienus un k?dus l?dzek?us izv?las jau izaugušie vai no „jauno gleznot?ju“ auti?iem augošie m?kslinieki.

 

 

Rita Miku?onite