Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, ??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muiulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Glezniec?b? Ingr?da Irbe ?aujas dabas iedvesmai. Studiju gados, sekojot klasisk?s m?kslas izgl?t?bas pamatnost?dn?m, vi?a galvenok?rt piev?ršas priekšmetiskajai glezniec?bai. Vi?as m???kie mot?vi ir ainavas un augi, plašas p?avas un ziedu lauki.

            Uztur?šan?s un studijas ASV main?ja vi?as glezniec?bas veidu. Tur vi?a tuv?k iepazina abstrakto m?kslu un s?ka ar to eksperiment?t. Vi?a k?uva br?v?ka, p?rsvar? gleznoja abstrakti un piev?rs?s jaunu izpausmes iesp?ju mekl?jumiem glezniec?b?.

            Atgriezusies Latvij?, vi?a rod iedvesmu dzimtenes ainav?s ar plašajiem laukiem, kuri vi?ai ir ?paši tuvi. Vi?a pamaz?m izveido savu m?kslas valodu, kuras pamat? ir daba un t?s formas, tom?r t? tiek iev?rojami abstrah?ta un p?rv?ršas ?paš?s m?ksliniecisk?s form?s.

            Ingr?da Irbes darbus raksturo individu?ls un spont?ns gleznošanas stils ar plašu estu un v?rien?giem otas triepieniem, vi?a veido dz?v?gas un aizkustinošas vid?ja un liela form?ta gleznas. Liel?koties mazie mot?vi ir sadal?ti vienm?r?gi, gandr?z tapet?m rakstur?g? veid? pa visu gleznu vai ar? vi?a kompon? šos mot?vus ritmisk? kust?b? ar daiem vai nedaudz main?giem akcentiem uz gleznas laukuma.

 

Dr. Katerina Vatsella, Br?mene

 

            Zils zirgs zir?os. J?, zils zirgs zir?os. V?l vakar es vi?u redz?ju . Vi?š ?da zir?u zilos ziedus, un es zinu, k?p?c vi?š ir zils.

            T? nol?ma citi zirgi. San?ca kopa visas pasaules zirgi. Visu Zirgu Pilnsapulc? – melnie, baltie, b?rie un d?makainie, sirmie, p?tie un ?bolainie teica: “ Var gad?ties, ka maš?nas visu uzvar un mums b?s j?iet boj?. Jau tagad mums ir tik maz kumeli?u. Un vecos zirgus atdod lapsu ferm?s laps?m. Dar?sim t?, lai viens zirgs ir m??gs!” Vi?i nol?ma, ka m??gais zirgs b?s ilgu un cer?bu kr?s? – vizbu?u, hiacintu un neaizmirstu?u zils. Visur tur, kur cilv?ks uz pasaules ilgojas, tur vi?am j?b?t kl?t, t?p?c zilajam zirgam deva zilus sp?rnus un nosauca to par

                                                            ZILO CER?BU ZIRGU.

 

                                                                                                            Imants Ziedonis, “Zil? pasaka”

 

            “ Tu esi sap?u zirgs,” vi?am teica. “Tu vari ?st visu un dzert visu to pašu ko m?s, visi zirgi,” vi?am teica, “ bet, tikko tu ?d?si  tikai to vien, ko visi ?d, tu pazaud?si savu zilo kr?su un iesi boj?.

Tu esi sap?u zirgs, un tev j??d neaizmirstules. Visas zil?s pu?es ir tava bar?ba. Kad debesis ir zilas un t?ras, ej un debes?s izv?rties! Kad j?ra ir zila, ej un j?r? izpeldies! Un , kad tu gribi dzert, tev ir j?uzmekl? zilie cer?bu avoti.

 

                                                                                                            Imants Ziedonis, “Zil? pasaka”

 

            Tie, kas j?j ar  ar zilo zirgu, tie visu pasauli redz zilu: esot zili za?i, zili p?p?i un zilas ievas. T?p?c jau ar? saka: zili br?numi. Pats zilais zirgs jau ir zils br?nums, un, kas vi?u j?j, - redz zilus br?numus. Parasti gan vi?š laiot sav tuvum? un at?aujot ar sevi j?t tikai dzejniekiem, bet ja jums ir sauji?a zilu auzu... Vai jums ir sauji?a zilu auzu?

 

                                                                                                            Imants Ziedonis, “Zil? pasaka”

 

  

,,Tu esi skaists, jel kav?jies”, t? gribas teikt sekojot Ingr?das Irbes skatienam.

?oti mier?gam un skaidram skatam. Liekas, ka m?s ved feja, kura labi p?rzina ziedu un z??u valst?bu.

Pa z??u tune?iem sp?d cauri gaismas k??i. Ziedu valst?bas bag?t?bas. Mums pied?v? tieši to, ko alkst m?su piekusus? acs – zilu ziedu un z??u gleznas. Tie k?rtojas, k? dab?, k? puš??.

Glezn?s ziedi k?rtojas k? mantr?s, atk?rtojoties pastiprinot savu efektu.

Mums tiek pied?v?ti mier?gi un klusi priec?gi skati, kuri tan? paš? laik? ir ?oti spilgti sav? t?r?b? un svaigum?. Kuri remd? m?su sl?pes. Tik vien, tik maz un tik skaisti.

 

                                                                                                            Gleznot?ja Aija Zari?a

 

 

 

I. Bur?ne, I. Irbe, M. Heimr?ts

 

S. S?le

 

Izst?des atkl?šana

 

I. Irbe