Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, ??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muiulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

P?TERA SIDARA  RADOŠ? NED??A

 

 

M?ksla dienas 14. apr?l? Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? s?kas ar m?kslinieka P?tera Sidara radošo ned??u. P?teris labi paz?stams Latvijas m?kslas telp? k? br?vi radošs mekl?t?js, eksperiment?t?js, kurš beidzis 1978. gad? tekstilm?kslas noda?u M?kslas akad?mij? un str?d? ar da?diem materi?liem. Š? projekta centr? ir rad?šanas ideja. Veselu ned??u m?kslinieks dz?vos galerij? un str?d?s ,, p?c izj?tas,,.

 

,,Mans radošais darbs da?d?s viet?s – pils?t?s, laukos, m?kslas galerij?s, radoš?s rezidenc?s u.c. liek koncentr?ties uz konkr?tu darbu, kuru esmu sev nospraudis. Es varu viegl?k pan?kt savu m?r?i, jo idejas man peld da?dos virzienos- kust?b?s. T?p?c es izv?l?jos Latvijas M?kslinieku savien?bas galeriju k? radošu darbn?cu, lai realiz?tu savu ideju un uzdoto uzdevumu.

Ar cie?u.,,

 

P?teris Sidars