Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, ??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muiulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

INESES SILI?AS

izst?de

PUTNU BULBULIS

Br?v?ba un izt?le ir bag?t?bas, uz kur?m balstas  gleznot?jas Ineses Sili?as dai?rade.  Ineses Sili?as darbu saturs ir daudzpl?kš?ains, ar zemtekstu, kurš atkl?jas simbolu valod?. Izst?des “Putnu Bulbulis” galvenais ierosmju avots ir pasakas, kuras Ineses Sili?as asociat?vaj? izt?l? radušas savdab?ga un izteiksm?ga trakt?juma iesp?jam?bu.Tom?r galvenais m?kslas t?ls ir cilv?ks vis?s t? izpausm?s. M?kslinieces rokraksta specifiku nosaka akvare?a, kurš tiek papildin?ts ar akrilu, tehnikas izmantojums un virtuoza š?s tehnikas p?rzin?šana.

 

        Inese Sili?a atz?st :

„Pasakas ir tie br?niš?ie sap?i, kuri cilv?kus m?dien vilina. Kas nevar notikt dz?v?, var notikt pasak?. Tur viss var nost?ties k?j?m gais? l?dz?gi k? Markesam, kur Remediosa Dai?? uz l?dzenas vietas uzbrauc debes?s. Manu darbu saturs ir pasaku br?va interpret?cija, dabr?d ap?emta ar skumju humoru un grotesku. Kr?š?ais Putnu Bulbulis var b?t gan ne?l?gs un visvarens, gan no cilv?ku piel?gsmes skumjš un noguris. Savos darbos v?los pan?kt emocion?lu spriedzi, k? ar? sasniegt visp?rin?jumu un run?t simbolu valod?.”

Inese Sili?a