Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, ??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muiulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

?irta Burvja izst?de

"DOMAKME?I"

Domakme?i ir mani „domu graudi” - domas, kas v?l ir ce?? uz materi?lo pasauli, uz ?stenošanu monument?l?s skulpt?r?s Latvijas ainav?.

 

Gran?ta nospiedumi laik? - Domakme?i, ?nu akme?i , S?dakme?i , ?ukstu akme?i.

Daba jau ir ierakst?jusi savu v?st?jumu akmen?, ir tkai j?prot to las?t, sajust. Es respekt?ju šo unik?lo dabas valodu manis izv?l?taj? materi?l? un ietveru to sav? skulpt?r? k? m?kslas darba da?u. Manis veidot? forma ir k? radoša saruna ar materi?lu un sarunas izn?kums ir mans atkl?jums nebeidzamo mekl?jumu ce??.

 

Š? izst?de ir velt?ta cilv?ka radošajam garam un tautas pieredzei, kas sak?ojas trad?cij?s.

Radoš? ideja dzimst zemapzi?as dz?l?s un veic garu ce?u l?dz apzi?as spogulim, un reiz?m apvieno gadu t?kstošos kr?tu pieredzi, kas kod?ta g?nos no paaudzes paaudz?. Kas esam, no kurienes n?kam un kurp ejam? Vai t? ir kust?ba vai nebeidzams s?kums k? kosmisk? puls?cija m?su asins rit?, bioritmos? Ar? t?lniec?bu formas varam uzskat?t par vienu no sen?kiem inform?cijas nes?jiem. T?lnieks atsij? mazsvar?go un saglab? b?tisko formu valod? paliekoš? materi?l?, kas dz?vo ilg?k par m?su m?u...

             

Manas skulpt?ras ir t?lnieka z?mes noteikt? laik? un telp?, ainav?, m?su apzi??. Sp?c?ga  vide, kuru paši kopjam, kura m?s vieno, veido. Ja darbs ir kompozicion?li pareizi novietots, atgriezenisk? saikne darbojas un m?s ener??tiski uzl?d?, citiem v?rdiem, dod sp?ku...

Ceru, ka t?das ir manas jau ap pussimts veidoto monument?lo skulpt?ru Latvijas vid?. T?s tapušas iez?m?jot un atg?dinot, run?jot par noz?m?g?kajiem tautas centieniem un sasniegumiem.

Veidotas visda?d?kajos materi?los – tradicion?lajos, t?dos k? met?ls, akmens, koks, bronza; netradicion?los - vask?, gr?mat?s, stikl?, led?, ugun?... Viss atkar?gs noradoš?s idejas, kas tieši ?stenojama.

 

Man vissvar?g?k? ir tic?ba cilv?ka nemateri?l?s pasaules s?t?bai un b?t?bai, m?su virsuzdevumam, ko neierobeo pr?ta racion?l? lo?ika. Cilv?cisk? pasaule ce?o visuma bezgal?gaj?s dimensij?s un ir k? viena no dieviš??s kosmisk?s k?rt?bas izpausmes veidiem. K? cilv?ka siluets manos darbos , v?rti uz citu dimensiju, gaismas aila, caur kuru run? daba un visuma dieviš?? k?rt?ba sav? main?b?...Nemirst?g? gar?g? ener?ija, m?su gara vienot?ba ar visuma bezgal?bas oke?nu.

 

?irts Burvis

?irts Burvis