Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, ??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muiulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Gleznot?ja J?kaba Spri??a 100 gadu jubilejai velt?t? izst?de

„No re?l? uz abstrakciju”

 

J?kabs Spri??is dzimis 1907. gada 28. novembr? Aizputes apri??a Klosteres pagast?, miris 2004. gada 19. novembr? R?g?.  

 

            Pirm? iepaz?šan?s ar m?kslu J?kabam Spri??im notikusi ap 1924. gadu Aizputes vidusskol?, kad paša ac?m skat?tas un v?rt?tas latviešu vecmeistaru (V. Purv?ša, J. Valtera, V. Matveja) gleznas. Interese par glezniec?bu aizvedusi uz Liep?jas M?kslas amatniec?bas skolu (1927-1930), kur pabeigta dekorat?v?s gleznošanas klase. Latvijas M?kslas akad?mij? (1930-1936) stud?jis pie t?diem izciliem m?ksliniekiem k? K. Ub?ns, L. Liberts, V.Tone, A. Annuss, K. Miesnieks, bet pie ?. Eliasa absolv?jis Figur?l?s glezniec?bas meistardarbn?cu ar diplomdarbu „Virtuv?”. Studiju gados bijis m?kslinieku vienotnes „Za?? zeme” l?dzdibin?t?js un biedrs. Kopš 1936. gada l?dz pat m?a beig?m akt?vi gleznojis un piedal?jies izst?d?s, jo uzskat?jis: „Kam?r v?l ota rok?s turas, ir j?glezno.”

 

            M?kslinieka sp?ka gadi aizvad?ti Talsos, l?dz pat aiziešanai pensij? str?d?jot par z?m?šanas, ras?šanas, m?kslas v?stures skolot?ju Talsu vidusskol? (1936-1969), apri??a skol? un ebreju pamatskol?. Vi?a skolnieku vid? bijuši t?di paz?stami m?kslinieki k? bijušais LMA rektors J?nis Andris Osis, Romis B?ms, Valda Mal?ja, Arnis Zupi?š. Talsi ir J?kaba Spri??a m?jas l?dz pat 1980. gadam, kad vi?š p?rce?as uz R?gu pie d?la ?imenes, tom?r vasaras arvien v?l pieder Talsiem. Šo Talsos pavad?to gadu d?? J?kabu Spri??i vienm?r d?v?juši par Talsu novada m?kslinieku, kur vi?š no visvec?k?s paaudzes l?dz pat skolas b?rniem paz?stams un cien?ts k? Cilv?ks, Meistars, Skolot?js.

 

            Izst?di „No re?l? uz abstrakciju” veido gan e??as gleznas, gan akvare?i, jo J. Spri??im vienl?dz tuvas bija abas izpausmes, kaut ar? akvare?glezniec?b? vi?a v?rdam ir ?paša ska?a. „Vi?a akvare?i ir ?steni akvareliski, un š?s tehnikas specifika no s?kta gala jau bijusi m?ksliniekam asin?s,” atzinis m?kslinieks Romis B?ms. Izst?d? iek?auti darbi, kas tapuši no 60. gadiem l?dz pat m?kslinieka p?d?jiem dz?ves gadiem. Jaun?kais no darbiem ir kol?a „Laiks”, kas rad?ta m?kslinieka p?d?j? m?a gad? 96 gadu vecum?.

            Sen?kajos darbos iem?in?tas klus?s dabas ar visai re?l?m kr?z?m, v?z?m, š??vjiem, aug?iem un d?rze?iem, bet ar gadiem priekšmetu skaits samazin?s, tie k??st arvien caursp?d?g?ki, abstrakt?ki, l?dz izz?d pavisam, atst?jot vien nojausmu, saj?tu, noska?u. „Mani gandr?z vienm?r ir interes?jusi kop?j? aina kolor?t? un ne tas, lai priekšmets b?tu k? t?ds,” atzinis pats autors, tieši t?p?c vi?a mekl?jumi no priekšmetisk? aizveduši l?dz bezpriekšmetiskajam. Caursp?d?gas un dzidras gaismas kl?tb?tne, gaismas un ?nu laukumu kompoz?cija, visizsmalcin?t?ko to?u nianses pieš?ir glezn?m iekš?ju kust?bu un dzi?umu. Par abstrakto darbu idej?m J. Spri??is intervij? urn?lam „Studija” ir teicis: „Kad cilv?ks n?k stipri vecs, vi?š jau nekontakt?jas ar tagadni. Vai nu ar kaut k?du n?kotni, vai, ?oti biei, atpaka? uz ?oti senu pag?tni – uz b?rn?bu un tad nevis t? re?li, taust?mi, ko vi?š tur ir dar?jis, bet – t?s izj?tas, k?das vi?am taj? laik? ir bijušas. Var?tu b?t smaras, ska?as. Tas ir tas, kas liel? da?? gad?jumu nosaka izj?tu, k?da b?s darb?.”

            Izv?rt?jot izst?d? iek?autos darbus gribas teikt – jo sirm?ks k?uva meistars, jo jaunekl?g?ki k?uva vi?a darbi.

 

Papildus inform?cija:

-         Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs kopš 1964. gada.

-         Darbi ekspon?ti Rum?nij?, V?cij?, Polij?, bij. ?ehoslov?kij?, Zviedrij?, Austr?lij?, Mongolij?, bij. Dienvidsl?vij?, Austrij?, D?nij?, Lietuv?, Somij?, Igaunij?, Krievij?, Kazahij?.

-          Darbi atrodas Valsts M?kslas muzeja un Latvijas M?kslinieku savien?bas kolekcij?s, k? ar? Tretjakova galerij? Maskav?, Valsts Krievu m?kslas muzej? Sanktp?terburg? un Kirgizst?nas M?kslas muzej?. T?pat vi?a gleznas glab?jas C?su V?stures un m?kslas muzej?, Kuld?gas novada muzej?, Liep?jas V?stures un m?kslas muzej?, Tukuma muzej? un Bauskas Novadp?tniec?bas un m?kslas muzej?, bet visbag?t?kais ar J. Spri??a darbiem ir Talsu novada muzejs.

-          Gleznojis figur?las kompoz?cijas, klus?s dabas un ainavas, abstraktas kompoz?cijas e??as tehnik?. Kopš 50 gadu beig?m daudz str?d?jis akvarel?, viens no izcil?kajiem Latvijas akvarelistiem.

-          Person?lizst?des Kuld?g? (1942, 1971, 1988, 1998), Talsos (1971, 1977, 1979, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002), Liep?j? (2003), R?g? (1979, 1997, 2001, 2003, 2004). Piemi?as izst?des R?g? (2006, 2007) un Talsos (2007).

-          Kopš 1998 .gada bija Valsts Kult?rkapit?la fonda m?a stipendi?ts.

-          2003. gad? apbalvots ar Latvijas Republikas Kult?ras ministrijas pr?miju par m?a ieguld?jumu latviešu glezniec?bas att?st?b? un Latvijas M?kslinieku savien?bas Goda zelta meda?u.

 

J?kabs Spri??is

 

J?kabs Spri??is - Atmoda