Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muiule Turku m?ksla Alberts Pauli? Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

TRAFFIC. LIVE - Kirils Pante?ejevs

Kirils Pante?ejevs

Traffic. Live

 

 

"Traffic. Live" ir projekts, kurš velt?ts komunik?cijai.

Komunik?cijai šin? izst?u z?l?, galvenaj?m komunik?cij?m R?gas pils?t?, pie kur?m š? izst?u z?le atrodas. Komunik?cij?m da?d?s mums pieejamaj?s un nepieejam?s telp?s. T?dai komunik?cijai, kuru m?s nep?rvaldam, bet kuru noteikumi ir mums doti. Projekts ir velt?ts nep?rtrauktai kust?bai. Kirils Pante?ejevs gatavojot šo projektu raksta:

"Svar?gs š?s ieceres aspekts saist?s ar t?du specifisku nozari k? lokat?vie m?diji un veicina š?s jaun?s m?kslas par?d?bas izpausmi.

Objekta – cilv?ka, notikuma, atrašan?s vietas noteikšanas tehnolo?ijas (GPRS, u.c.) un šo l?dzek?u izmantošana kult?ras un m?kslas projektos, sociolo?iskos p?t?jumos u.c.

M?sdien?s liela noz?me ir aktivit?t?m virtu?laj? telp?, kur? atrašan?s vieta un vide nav svar?gas. Inform?cija glob?laj? t?mekl? ir pieejama neatkar?gi no t? lietot?ja atrašan?s vietas. Eksist? virtu?las m?kslas galerijas un da?di informat?vie port?li.

Š? situ?cija aktualiz? vietas vai lok?cijas probl?mu -  cilv?ka vides izj?tu un topogr?fijas izpratni."

 

 

Kirils Pante?ejevs 

 

Kirils Pante?ejevs