Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muižule Turku m?ksla Alberts Pauli?š Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

”Kr?su attiec?bas”

 

Tr?s paaudžu gleznot?ji:

Harijs K?rkli?š

Ilze Avoti?a

Katr?na Avoti?a, Krist?ne Lu?ze Avoti?a

 

 

 

M?kslinieks sav? m?ž? m??ina priekš sevis noskaidrot daž?du lietu, procesu, attiec?bu v?rt?bas. Š?das p?rdomas bieži vien veicina k?ds paveikts dai?rades posms vai ar? tieši pret?ji, k?ds jauns radošs atkl?jums. Š?dos mirk?os tiek ar? sev uzdots jaut?jums: „No kurienes ir s?cies m?kslinieka radošais ce?š, uz kurieni vi?š iet un k?das ir t? att?st?bas iesp?jas?” Viens no jaut?jumiem ar? ir, cik liela noz?me ir ?imenes radošajai p?ctec?bai? Vai t? ietekm? kult?ras p?rmantojam?bu sabiedr?b?? Uz šo jaut?jumu tiks atbild?ts ar izst?di „Kr?su attiec?bas”. Izst?d? b?s redzami tr?s paaudžu gleznot?ju darbi – t?va Harija K?rkli?a, meitas Ilzes Avoti?as un mazmeitu Katr?nas un Krist?nes Lu?zes Avoti?u darbi.

 

 

„Latviešu m?ksl? nostiprin?s m?kslinieku dinastijas – tas ir m?su mantojums, var?tu pat teikt, ka tie ir m?su m?ti. Mums j?prot tie pien?c?gi izgaismot un ar tiem lepoties. ”

Džemma Skulme