Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muiule Turku m?ksla Alberts Pauli? Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

DV?SELES IEKR?SOŠANA

Alberts Pauli?š

 

            M?kslinieks Alberts Pauli?š dzimis 1948. gada 22. august? Kr?slavas rajona As?nes ciem?.

            M?kslas pamatus apguvis R?gas Lietiš??s m?kslas vidusskol? (1966.−1970.), beidzot Kokt?lniec?bas noda?u. Str?d?jot Tukum? kino rekl?mas jom?, pamaz?m sagatavojies glezniec?bas studij?m. M?c?jies Valsts M?kslas akad?mij? (1976.−1982.), tur beidzot Glezniec?bas noda?u ar diplomdarbu ”Jaunais ce?š”. Par saviem lab?kajiem pedagogiem uzskata m?ksliniekus E. Iltneru, K. Ub?nu, B. B?rzi?u, v?l?kajos gados ar? L. ?ri?u.

            Tukuma m?kslinieku grupas un R?gas republik?niskas noz?mes izst?d?s s?cis piedal?ties jau kopš 1978. gada. L?dz šim sar?kojis 22 person?lizst?des, noz?m?g?k?s − R?g? ?rzemju m?kslas muzej? (1989), galerij? ”G+G” (1993.), Francijas v?stniec?b? (1993.), galerij? ”Daugava” (1994). Piedal?jies ar? trij?s Latviešu m?kslinieku grupas izst?d?s ?rzem?s Tbilis? (1984.), Hamburg? (1991.) un Šesel? (1993.).

            Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs kopš 1990. gada.

 

            ”Dak?rt visvienk?rš?kais triepiens ir piepild?ts ar j?dzienisku bag?t?bu un gar?gu kodu, lai paustu filozofisku vai alegorisku domu kristietisk? izpratn?. M?dz par?d?ties ar? Tukuma vecpils?tas seja, jautras kr?su rota?as, ?paši ziedu gleznojumos, un nereti ieskanas ar? pa tumšai notij.

A. Pauli?š nekop? dabu. Gleznojot vi?š dom? par visp?rcilv?c?g?m un m?ksliniecisk?m lietu sakar?b?m, par savu ”es” šaj? kopum?, par v?stures paties?b?m, B?beles paties?b?m un dz?vi.”

Andrejs ??rmanis