Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muiule Turku m?ksla Alberts Pauli? Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

„Turcijas laikmet?g?s m?kslas izst?de”

   

 

Turcijas kult?ras dienu ietvaros pirmo reizi Latvij? vienkopus tiks izst?d?tas spilgt?k?s Turcijas laikmet?g?s m?kslas liec?bas. Vair?k k? 20 da?du m?kslinieku darbi da?d?s tehnik?s b?s apskat?mi R?g? no 5. l?dz 25. septembrim Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?.

 

Izst?des m?r?is ir vizu?li atainot Turcijas modern?s m?kslas att?st?bu no agr?niem Republikas laikiem l?dz pat m?su dien?m.

 

Desmit gleznot?ju, piecu t?lnieku, vair?ku Stambulas Grafisk?s m?kslas muzeja kolekcij? esošu m?kslinieku, k? ar? divi stikla m?kslinieku - sav? jom? atz?tu profesion??u darbi – vienkopus izst?d?ti iepaz?stin?s Latvijas skat?taju ar m?sdienu Turcijas kr?su un formu redz?jumu - liel?ko un vien?go š?da m?roga izst?di Baltijas valst?s.

 

 

Turcijas laikmet?g?s m?kslas izst?de