Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muiule Turku m?ksla Alberts Pauli? Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

AKVARE?I. GARAFIKAS. GLEZNAS. - Malda Muiule

 

MALDAS MUIULES

JUBILEJAS IZST?DE

”AKVARE?I. GRAFIKAS. GLEZNAS.”

 

 

Malda Muiule M?kslas akad?miju beigusi k? grafi?e. ,,Pirmie darbi, ar kuriem iepaz?stas izst?u apmekl?t?ji, darin?ti sv?tras ofort?. Atmi?? no š? posma palikušas m?kslinieces dzimt?s Kurzemes mazpils?tas ainavas. Prec?zs tehnisks izpild?jums, noska?? mazliet no realit?tes, mazliet no pasakas vai nedaudz apj?smotas senatnes,, , t? par Maldas dai?rades s?kumu raksta Baiba Circene. T?l?k robeas paplašinas, ,,pasaku princese pamostas no miega,,. Kaleidoskopisk? veid? pasaule ar savu pilnasin?bu, nosl?pumain?bu un dz?vesprieku virmo ap m?kslinieci. Likumsakar?gi paplašinas ar? dai?rades izpausmes- grafiku papildina spilgts, t?rs, košs gleznojums. Maldas t?mas ir ?tiskas v?rt?bas- daba, tautas tradicion?l?s m?am dz?v?s v?rt?bas, v?sture notikumi Latvijas g?jum? un interese par citu kult?ru kult?ras v?rt?b?m. Ar gadiem pieaug  interese liel?kiem visp?rin?jumiem. Liela noz?me ir noska?ai. Zin?šanas pie Maldas n?k intuit?vi un savas gleznas k?  romantiski apgarot?s teikas vi?a d?sni sniedz mums t?l?k.