Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muiule Turku m?ksla Alberts Pauli? Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

TUMSA UN GAISMA - Maija B?rzi?a

 „TUMSA UN GAISMA”

 

 

„Gleznojot man ir vajadz?ga dabas kl?tb?tne. Vismaz tuvum?, kaut vai aiz loga. Lai dzird?tu v?ju vai j?ras šalkas. T?p?c es piedalos daudzos plen?ros – Latvij?, Lietuv?. Agr?k es skic?ju, z?m?ju, tieši dab?. Man bija sakr?tas veselas mapes ar š?diem uzmetumiem. Ta?u sapratu – p?c k?da laika mana interese par šiem mot?viem z?d. Skic? ieliku visu sp?ku un visu dedz?bu. ?stais darbs izn?ca vien?gi k? atk?rtojums vai kopija. T?p?c tagad str?d?ju ala prima – dab? ies?ku gleznot un ar? pabeidzu. Str?d?jot darbn?c?, darbu var p?rmoc?t un pazaud?t s?kuma noska?u. Ta?u noska?a man ir vissvar?g?k?. Es varu izmain?t ainavas elementu un z?m?jumu, ta?u noska?a vienm?r paliek – tas ir k?ds aizejošs mirklis vai, piem?ram, vasaras tveice. Man pat?k priec?gas, vieglas un gaišas kr?sas. Saule un vasara. Savu smagumu glezn?s iekš? nelieku. R?kojos tieši otr?di – gaiši gleznojot, cenšos tos aizmirst. T?p?c v?lie rudens un ziemas m?neši man ir visgr?t?kie – tumšais laiks mani nospie. Tad s?u un dom?ju, taisu skices.”

Maija B?rzi?a