Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muiule Turku m?ksla Alberts Pauli? Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

M?KSLAS DIENAS – M?KSLA ZIEDOT

M?KSLAS DIENU SAULE

 

            17. maija r?t? M?kslinieku savien?bas z?l? kop? ar akcijas,, M?ksla ziedot,, daiem dal?bniekiem ien?ca M?ris Suba?s uzrakst?ja uz balta kartona sava projekta nosaukumu - Domu d?rzs. Un turpin?ja: ,,Reiz divi dinozauri ?da.,, ,,Saule,, – teica viens, kam s?p?ja v?ders.,, Nevajag apspriest to, kas nav ?dams,,- teica otrs. ,,Es negribu b?t ?dams, es gribu b?t saule,,- teica pirmais. Otrais uz br?di apklusa un tad turpin?ja ?st. Tas bija sen, bet šor?t atkal R?g? sp?d saule”.

            Z?l? ien?ca smaidoša Dzidra Ezergaile un s?ka slauc?t gr?du. Vi?a teica, ka darbam vi?ai nepieciešams viens kr?sls. T? katru r?tu v?l pirms galerijas atv?ršan?s vi?a novietoja kr?slu saules apsp?d?t? laukum? un z?m?ja tr?p?gus mazus z?m?jumus - ekslibris d?vin?šanai visiem apk?rt?jiem interesentiem.             

Maija Muiniece, jauna m?ksliniece, kuru p?c p?d?j?s jauno m?kslinieku izst?des d?v?ja par kalnu gleznot?ju, r?p?j?s par pas?kuma norisi un dokument?ja visu fotograf?jot.

Jaunais m?kslinieks, M?kslas dienu izst?des idejas iniciators P?teris Šmits ??r?s kl?t gaismas avotu gleznošanai. Pirmo gleznu sauca ,,Saule”, otro ,,M?ness”. Trešaj? glezn? ,,Starojuma veidu vienk?ršots modelis”, bez iepriekšmin?tajiem starot?jiem bija att?lota v?l Doma un TU.

Indra Z?l?te ?oti r?p?gi gleznoja zili za?us un roz? ap?us un elipses- ener?iju, ko izstaro viss, kas ir mums apk?rt.

R?ga ir jau paman?jusi dedz?gu flamenko dejot?ju, gleznot?ju Ievu S?ru Breikšu. M?kslas dienu pas?kums M?kslinieku savien?bas galerij? tika kuplin?ts ar liel?m dinamisk?m fig?r?m, kuras att?loja m??go kust?bu un  m??go tieksmi.

Ne velti akcij? M?ksla ziedot piedal?ties tika aicin?ti m?kslinieki, kuriem r?p sabiedrisk?s saites, kuri  paši ir bag?ti, kuri gatavi dot.  Kuriem ir ko dot. Kuriem dot ir nepieciešam?ba. Iedzimta ener?ija, prieks un iedzimts talants d?vin?t. Atbalsoj?s tas m?kslas dienu nosl?gum?, kad gleznot?ja Ingr?da Irbe, š? gada Vi??as trienn?les dal?bniece, d?vin?ja savu gleznu kardeolo?ijas centram. L?gas Jukšas ,,Dzied?t?jas,, tika operdzied?t?jam Eg?lam Sili?am. Ievas S?ras darbs- tika d?vin?ts vi?as pirmajai m?zikas skolot?jai J?zepa Medi?a b?rnu m?zikas skolas pianistei Antrai V?ksnai.

Nelielo svin?bas centr?lais notikums bija gada laure?ta apbalvošana. Ar ?pašu šim pas?kumam velt?tu meda?u tika apbalvota grafi?e Dzidra Ezergaile. Saules, ozolu, tautumeitu un kalnu att?lot?ja. Tik senas un tik m??gas t?mas.

 

 M?kslinieku savien?bas galerijas vad?t?ja Aija Zari?a