Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muiule Turku m?ksla Alberts Pauli? Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

1000 PAŠPORTRETI

A. Leitis:

 “Var apgalvot, ka P?teris Taukulis, kas latviešu m?sdienu m?kslas ainu bag?tina ar apbr?nojamu iekš?jo br?v?bu kol??s un pašportretos, ir viena no spilgt?kaj?m person?b?m m?ksl?. M?kslinieka iekš?j?s pretrunas un dzi?i individu?lo pieeju dz?vei ilustr? ekscentriski, cilv?ciski sirsn?gi un ikdieniš?i jauki, sevi šaustoši, atmi?? iegrimuši un ar esejisk?m p?rdom?m bag?ti darbi, kas netieši ?auj ieskat?ties paša m?kslinieka dz?ves epizod?s.”
20 gadu laik? liep?jnieks P?teris Taukulis uzz?m?jis un uzgleznojis ap 1500 pašportretu da?d?s tehnik?s – e???, akril?, akvarel?, z?mul?, tuš? un biei autortehnik?, no kuriem liel?ko da?u var?s redz?t Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?.