Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muiule Turku m?ksla Alberts Pauli? Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

HERE AND NOW - Lietuvas t?lniec?ba

 

„HERE AND NOW”

  

 

Izst?de „HERE AND NOW” ir pag?jušaj? gad? Latvijas M?kslinieku savien?bas Latvijas T?lnieku centra biedru uzs?kt? apmai?as projekta „R?ga- Vi??a” 2.k?rta. Š? ir atbildes izst?de pirmajai projekta k?rtai, kas notika 2006.gada janv?r? Vi???, kur piedal?j?s 24 Latvijas M?kslinieki ar vair?k nek? 60 t?lniec?bas mazo formu darbiem.

Mazo formu t?lniec?ba ir novit?šu un jaunu eksperimentu att?st?bas lauks, kur? vislab?k redzami jauni mekl?jumi m?ksl?, un kur atspogu?ojas kult?ras norišu kopaina. M?su kaimi?valsts vienm?r izc?lusies ar novatoriskumu un vitalit?ti šai m?kslas jom?. J?piebilst, ka š? labi p?rdom?t? un atlas?t? ekspoz?cija no 30 da?diem autoriem un skulpt?r?m jau p?rn ir bijusi skat?ma Pr?g?, Berl?n?, Maskav? u.c.