Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izstādes Izstādes galerijā 2021 Izstādes galerijā 2020 Izstādes galerijā 2019 Izstādes galerijā 2018 Izstādes galerijā 2017 Izstādes galerijā 2016 Izstādes galerijā 2015 Izstādes galerijā 2014 Izstādes galerijā 2013 Izstādes galerijā 2012 Izstādes galerijā 2011 Izstādes galerijā 2010 Izstādes galerijā 2009 Izstādes galerijā 2008 Izstādes galerijā 2007 Skapis Akmens atmiņa Lietuvas tēlniecība Biruta Delle Pēteris Taukulis Mākslas dienas Maija Bērziņa Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muižule Turku māksla Alberts Pauliņš Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznotāji trijās paaudzēs Kirils Panteļejevs Izstādes galerijā 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lokālie sadarbības projekti Diskusijas Pasākumi Aktualitātes Kontakti

Biedrības „Grafikas kamera” izstāde

 

 AKMENS ATMIŅA

 

 

Biedrība „Gra­fi­kas ka­me­ra” no 9. līdz 28. februārim piedāvā apmeklēt un iepazīties ar izstādi „Ak­mens atmiņa”. Tā sastāv no divām daļām. Pirmo daļu veido Lat­vi­jas Mākslinieku savienības mu­ze­ja litogrāfijas dar­bu iz­la­se, kas tapusi laikā no 1960.-1990. ga­dam, savukārt otrā daļa ie­tver­ litogrāfijas attīstību mūsdienās dažādu paaudžu mākslinieku un stu­den­tu dar­bos.

 

 

Izstāde ir īpaša ar to, ka Latvijas Mākslinieku savienības muzeja  krājumā at­ro­das līdz šim pa­ti labākā pa­dom­ju lai­ka māksla. Labākā, jo tieši atšķirībā no tā Lai­ka LPSR Kultūras mi­nis­tri­jas ie­pir­ku­miem, Mākslas fon­da ie­pir­ku­mu ko­mi­si­ja iegādājās pašus izcilākos dar­bus, ne­va­do­ties no konjunktūras, ideoloģijas uzstādījumiem, bet va­do­ties pēc augs­tiem mākslas kritērijiem.

 

Izstādi pārstāvēs grafiķi J.Anti­mo­no­va, B.Ancāne, J.El­gurts, N.Gūtmans, M.Muižule, I.Helmūts, M.Rik­ma­ne, M.Ārgalis, I.Poikāns, I.Krūmiņa, A.Dem­bo, M.Dragūne, K.Upīte, S.Gožēvica, A.Ņikitins, I.Kre­pics, I.Lībiete, J.Putrāms, V.Krieviņa, N.Po­po­va, kā arī gleznotāji B.Bērziņs, L.Mauriņš, L.Di­ne­re, I.Blum­bergs un P.Džigurs.

Līdzās grafiķiem arī gleznotāji - H.Hein­rih­so­ne, I.Hein­rih­sons, A.Nau­movs, K.Zariņš, Kr.Zariņš, V.Zariņa, I.Nei­lan­de, I.Celmiņa, E.Grūbe, I.Lūse, A.Bērziņa, vitrāžiste I.Lieckalniņa, vizuālās komunikācijas mākslinieks K.Sa­lma­nis, tekstilmākslinieki Z.Zaržecka, D.Rožkalne, kā arī grafiķi un litogrāfijas meis­tari A.Šandurovs, un A.Abiļevs. Bla­kus pieredzējušu mākslinieku darbiem būs apskatāmi arī Lat­vi­jas Mākslas akadēmijas stu­den­tu darbi (L.Kocere, E.Vēvere, I.Zīle, M.Mackus, S.Salmiņa-Balode, V.Baškirovs u.c.).

 

 

 

Vladislavs Lakše

 

 

Juris Putrāms

 

 

Ivars Heinrihsons

 

 

Helēna Heinrihsone