Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muiule Turku m?ksla Alberts Pauli? Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Biedr?bas „Grafikas kamera” izst?de

 

 AKMENS ATMI?A

 

 

Biedr?ba „Gra­fi­kas ka­me­ra” no 9. l?dz 28. febru?rim pied?v? apmekl?t un iepaz?ties ar izst?di „Ak­mens atmi?a”. T? sast?v no div?m da??m. Pirmo da?u veido Lat­vi­jas M?kslinieku savien?bas mu­ze­ja litogr?fijas dar­bu iz­la­se, kas tapusi laik? no 1960.-1990. ga­dam, savuk?rt otr? da?a ie­tver­ litogr?fijas att?st?bu m?sdien?s da?du paaudu m?kslinieku un stu­den­tu dar­bos.

 

 

Izst?de ir ?paša ar to, ka Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja  kr?jum? at­ro­das l?dz šim pa­ti lab?k? pa­dom­ju lai­ka m?ksla. Lab?k?, jo tieši atš?ir?b? no t? Lai­ka LPSR Kult?ras mi­nis­tri­jas ie­pir­ku­miem, M?kslas fon­da ie­pir­ku­mu ko­mi­si­ja ieg?d?j?s pašus izcil?kos dar­bus, ne­va­do­ties no konjunkt?ras, ideolo?ijas uzst?d?jumiem, bet va­do­ties p?c augs­tiem m?kslas krit?rijiem.

 

Izst?di p?rst?v?s grafi?i J.Anti­mo­no­va, B.Anc?ne, J.El­gurts, N.G?tmans, M.Muiule, I.Helm?ts, M.Rik­ma­ne, M.?rgalis, I.Poik?ns, I.Kr?mi?a, A.Dem­bo, M.Drag?ne, K.Up?te, S.Go?vica, A.?ikitins, I.Kre­pics, I.L?biete, J.Putr?ms, V.Krievi?a, N.Po­po­va, k? ar? gleznot?ji B.B?rzi?s, L.Mauri?š, L.Di­ne­re, I.Blum­bergs un P.Digurs.

L?dz?s grafi?iem ar? gleznot?ji - H.Hein­rih­so­ne, I.Hein­rih­sons, A.Nau­movs, K.Zari?š, Kr.Zari?š, V.Zari?a, I.Nei­lan­de, I.Celmi?a, E.Gr?be, I.L?se, A.B?rzi?a, vitr?iste I.Lieckalni?a, vizu?l?s komunik?cijas m?kslinieks K.Sa­lma­nis, tekstilm?kslinieki Z.Zarecka, D.Rokalne, k? ar? grafi?i un litogr?fijas meis­tari A.Šandurovs, un A.Abi?evs. Bla­kus pieredz?jušu m?kslinieku darbiem b?s apskat?mi ar? Lat­vi­jas M?kslas akad?mijas stu­den­tu darbi (L.Kocere, E.V?vere, I.Z?le, M.Mackus, S.Salmi?a-Balode, V.Baškirovs u.c.).

 

 

 

Vladislavs Lakše

 

 

Juris Putr?ms

 

 

Ivars Heinrihsons

 

 

Hel?na Heinrihsone