Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Rudens 2006 Skats no augas ?irts Bis, Modris Brasli? - 21 Ieva Sara Breika L?ga Juka Vitolds Ka?erovskis Kuru k?pas Keramikas simpozijs Nikolajs Breiks Tekstils+X J?nis Kup?s Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasi?jeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Solveigas Vasi?jevas person?lizst?de

„NEZONA. SKAISTUMS”

 

 

Solveiga Vasi?jeva izst?d? ,,Nezona. Skaistums” nodarbojas ar m?kslas un m?su priekšstatu robeu paplašin?šanu daudzveid?g? veid?. M?kslas zin?tniece Elita Ansone par izst?di raksta: ,,Kas notiek Solveigas Vasi?jevas svaig?kaj? mistifik?cij? "Nezona. Skaistums"? Skaistumu autore šoreiz defin? k? patieso, bet paties? nav nekur vai tas ir nekur - nezon?. Ar konceptu?l?s m?kslas pa??mieniem cit?tos tiek demonstr?ti kosmosa apg?šanas un izp?tes fakti...”
Izst?de ar? p?c savas formas ir novatoriska. T? ir multimedi?la. Tiek izst?d?tas piecas digit?l?s grafikas izdrukas uz pl?ves, lielform?ta z?m?jumi un uz gr?das tiek projic?ta videofilma. M?ksliniece sav? person?lizst?d? turpina jau iepriekš?j?s izst?d?s aizs?kto t?mu par cilv?ka un visuma dabu.

 

 

 

Solveiga Vasi?jeva

 

Solveiga Vasi?jeva