Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Rudens 2006 Skats no augas ?irts Bis, Modris Brasli? - 21 Ieva Sara Breika L?ga Juka Vitolds Ka?erovskis Kuru k?pas Keramikas simpozijs Nikolajs Breiks Tekstils+X J?nis Kup?s Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasi?jeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

KU?U V?DERI - J?nis Kup?s

KU?U V?DERI

 Izst?de "Ku?u v?deri" apvieno aptuveni 15 J??a Kup?a lielform?ta darbus, kas rad?ti ?paši šim projektam.

 "Ku?u v?deri" ir da??ji dokument?ls v?st?jums, t? saturisk? da?a uztic?ta autentiskiem ku?u v?deriem, kuru tuvpl?nus J?nis Kup?s fiks?jis gada laik?, v?rojot tos Ventspils ost?. Un tom?r tas ir tikai izst?des skelets. Jo pats galvenais "Ku?u v?deros" ir gleznu emocion?lais pild?jums, kas izpauas pies?tin?taj? kolor?t? un monument?lajos makrokadros. Gleznojot ku?us, nav iesp?jams distanc?ties no t?luma un ilgu saj?tas, ko pietuvin?ts skats pavairo ?eometrisk? progresij?, ?aujot un ?aujoties ang?u sarkanos, pr?šu zilos u.c. svešzemju krastu kr?su vi??os.