Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Rudens 2006 Skats no augas ?irts Bis, Modris Brasli? - 21 Ieva Sara Breika L?ga Juka Vitolds Ka?erovskis Kuru k?pas Keramikas simpozijs Nikolajs Breiks Tekstils+X J?nis Kup?s Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasi?jeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

NIKOLAJAM BREIKŠAM – 95

 

No 28. augusta MS galerij? tiek atkl?ta vecmeistara Nikolaja Breikša izst?de

 

2006. gada j?lijs. Pieklauv?jam pie durv?m R?pniec?bas 13 nama 13. dz?vokl?, dz?vokl?, kur 30 gadus dz?vojis un str?d?jis le?end?rais Nikolajs Breikšs, kur nu jau piecdesmit gadus dz?vo m?kslinieka sieva Marija Treikale. Le?end?rais Musiks, Nikolaja d?rg? Marusja un meita Olga, kuras neskatoties uz ac?mredzamajiem gr?tajiem apst?k?iem, palikušas uztic?gas Nikolaja m?kslai. Laiks šin? dz?vokl? apst?jies jau vair?ku desmitu gadu garum?. Galvenais te ir gleznas. Marija te ir b?v?jusi glezn?m plauktus. K? alla vi?a ir nesusi smag?ko nastu, vad?jusi pel?ki za?o moskvi?u, aukl?jusi b?rnus, bijusi ?imenes sag?dniece. Tagad aukl? sapni par Nikolaja Breikša memori?lo dz?vokli. Lai vi?ai tas izdodas. Skat?mies visu p?c k?rtas. Akme?i, j?rmala, saulriets. Oranais, zilais, za?ais. Kad to visu skat?mies tagad, p?r?em tik svaiga un ener?ijas pilna gaisotne, it k? tas b?tu gleznots vakar, ne 50 gadus atpaka?. Nikolajs b?s pie??mis pareizo l?mumu, kad t?va ?imeni iepriekš nebr?dinot, 20 gadu beig?s ar visu iedz?vi uz pleciem nakts laik? ierad?s Liep?s un no gultas uzrautajai ?imenei pazi?ojis, ka tehnikum? vairs nem?c?sies, bet ies uz M?kslas Akad?miju. Z?m?ts ar spilgti zilo un za?o, gleznots ar dieviš?o dzirksti. Te šin? dz?vokl? m?t vair?ki Nikolaji Breikši. Te rind? uz plauktiem st?v no muzeju fondiem mums labi paz?stam?s klus?s dabas. T?s, kuras gleznotas ar plašuma izj?tu, ar pies?tin?tu kolor?tu. Ar izj?tu, kura mantota no sen?iem, no t?va, zemes m?rnieka Antona Breikša, no Vi?akas plašajiem meiem. No m?tes P?terburgas ?eizarisk?s kl?nikas vecm?šu instit?ta absolventes Annas Steklovas. Vi?aka, Breikša audzin?t?ja, ir zin?ma k? sens latga?u novada centrs, min?ts hronik?s jau 13. gadu simten?. Šim klusajam m?ksliniekam, bez asas, var?tu teikt k?pin?tas uztveres piemita plašuma izj?ta un stabilit?te. Liktenis šoreiz sniedz mums d?vanu, Marija r?da mums ainavas- ainavas, kuras šin? dz?vokl? ir simtiem, kuras visas vi?a labi paz?st, jo bijusi blakus, kad m?kslinieks t?s gleznojis un vedusi Nikolaju un piederumus m?j?s ar maš?nu. Priec?jamies. Visu ko iesp?jams sasniegt ar pretkr?su efektiem liekas ir izdevies sasniegt. Š? ir v?l m?kslas gard?iem apsl?pta puse. Tad n?k Vidzeme rimt?s ainavas, briedums, p?rdomas, samierin?šan?s ar savu ierobeoto cilv?cisko likteni. Vijole, vijol?tes, rozes- smalki nians?ti darbi. Nu ko, Nikolaja skolot?ji Vilhelms Purv?tis, Voldem?ts Tone, K?rlis Miesnieks b?tu apmierin?ti. Savuk?rt m?s m?kslinieku savien?bas galerija aicin?m jaun?s paaudzes m?ksliniekus iepaz?ties ar meistaru un visus p?r?jos atcer?ties Nikolaju Breikšu k? spilgt?ko starp savas paaudzes m?ksliniekiem t?diem k? J. Vi?umaini, V Kalv?nu, E V?rdauni, O. Jaunar?ju, E. Jur?eli.

LMS galerijas vad?t?ja m?ksliniece Aija Zari?a 

 

 

Nikolajs Breikšs

 

Nikolajs Breikšs

 

Nikolajs Breikšs