Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Rudens 2006 Skats no augšas ?irts Bišs, Modris Brasli?š - 21 Ieva Sara Breikša L?ga Jukša Vitolds Ka?erovskis Kuršu k?pas Keramikas simpozijs Nikolajs Breikšs Tekstils+X J?nis Kup?s Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasi?jeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

KURŠU K?PAS

         Latvijas M?kslinieku Savien?bas galerij? l?dz 8. augustam svinam grupas „Die Brucke” simto dzimšanas dienu.

        Ikgad?jais starptautiskais m?kslinieku plen?rs ar nosaukumu „Nidas ekspresija” tiek ietur?ts v?cu ekspresionisma un m?kslinieku grupas „Die Brucke” trad?cij?s, un notiek kopš 1995. gada Kuršu Nerij?, Nid?.

         Kopš 1905.g. Blodes viesn?ca, “Nidos Smilte”, k?uva par Nidas m?kslinieku namu, kur vasaras laik? ciemoj?s t?das slavenas person?bas, k? Passarge, Engelbert Humperding, Thomas Mann, k? ar? t?di izcili m?kslinieki, k? E. Bischoff-Culm un Hans Borschke. 1945. gad?, ien?kot padomju armijas karasp?kam Nid?, Blodes kolekcija tika izn?cin?ta. Piecdesmit gadus v?l?k viens no paz?stam?kajiem lietuviešu m?ksliniekiem, Saulius Kruopis, atjaunoja v?cu ekspresionistu trad?ciju pulc?ties Nid?. Kopš 1995. gada katru rudeni vi?š aicina m?ksliniekus no visas pasaules piedal?ties starptautiskaj? glezniec?bas plen?r? „Nidas ekspresija”. 10 gadu laik? plen?r? ir piedal?jušies m?kslinieki no V?cijas un Austrijas, Baltkrievijas, Bulg?rijas, ?rijas, Islandes, Holandes, Francijas, Krievijas (Ka?i?ingrada), Somijas, Norv??ijas, It?lijas, Sp?nijas, ASV un cit?m valst?m. Pateicoties tam, ka ik gadus katrs m?kslinieks, kurš piedal?s šaj? plen?r?, d?vina tam vienu no saviem tapušajiem darbiem, Saulius Kruopis ir izveidojis iespaid?gu m?kslas darbu kolekciju. Plen?ra darbu izst?des regul?ri notiek Vi???, Klaip?d? un Nid?.

 

Elena Griš?enko Latvijas jaun? m?ksliniece  

 

 

  

Aturas Savickas  

 

 

Audrius Miežis