Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Rudens 2006 Skats no augas ?irts Bis, Modris Brasli? - 21 Ieva Sara Breika L?ga Juka Vitolds Ka?erovskis Kuru k?pas Keramikas simpozijs Nikolajs Breiks Tekstils+X J?nis Kup?s Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasi?jeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

L?GA JUKŠA

 

„AIZ HORIZONTA

 

 

 

Horizonts ir vieta, kur sastopas gar?gais ar materi?lo m?su redzes apzi?? un lok?. T? ir l?nija, kura š?iet saprotama jeb skaidri nolas?ma, bet aiz t? lietas k??st irre?las. Aiz horizonta ir tas, ko cilv?ks nesaskata ar ac?m, bet saj?t ar dv?seli. Izst?d? „Aiz horizonta” tiek apgleznoti cilv?ka dv?seles gar?gie st?vokli, mekl?jumi un mirk?i. Tas ir da?du subjekt?vu emociju kopums, par ko cilv?ki  nem?dz biei run?t. Manos darbos cilv?ks vienm?r ir bijies svar?g?kais, galvenais gleznošanas objekts. Šaj? izst?d? figur?las kompoz?cijas tiek papildin?tas ar jaunu kolor?tu un sietisko spriedzi.

 

 L?ga Jukša 

L?ga Jukša

   

L?ga Jukša

 

L?ga Jukša