Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Rudens 2006 Skats no augas ?irts Bis, Modris Brasli? - 21 Ieva Sara Breika L?ga Juka Vitolds Ka?erovskis Kuru k?pas Keramikas simpozijs Nikolajs Breiks Tekstils+X J?nis Kup?s Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasi?jeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Latvijas M?kslinieku Savien?bas atv?rto durvju dien? uzzied sp?niska izst?de:

 

„Cik labi ir man? sap?u zem?!” Ievas Saras Breikšas gleznas par flamenko t?mu.

 

KAUT M?S KATRS NEBAID?TOS IZG?ZT KR?SAS SPAINI!

 

 

„M?kslas darb? nav punkta. L?nija z?m?jum? vai uz audekla turpina kust?ties m??gi. Skices nepabeigt?ba un mirk?a precizit?te ir t?s, kas savieno m??go laika pl?dumu ar š? br?a realit?tes esam?bu.”

 

M?ksliniece Ieva Sara Breikša ir ieguvusi presti?s M?kslas akad?mijas (Ensb-a) Par?z? diplomu, pirms tam pamatiema?as un tehnikas apg?stot Ja?a Rozent?la m?kslas vidusskol?.

 

„Glezniec?ba nav Ievas Saras Breikšas vien?gais izteiksmes veids – taj? ietilpst ar? z?m?jums, litogr?fija, fotogr?fija, video, performance, piln?g? saska?? ar postmediju situ?cijas praksi, kad priekšpl?n? izvirz?s jaut?jums par t?mu un v?st?jumu.”(Stella Pelše)

 

Gleznu s?rija izst?dei „Cik labi ir man? sap?u zem?!” („My country of dreams offers me wonderful experience!”) ir tapusi p?c pirm? Sp?nijas ce?ojuma iespaidiem. Pavisam konkr?ti p?c ski?u pierakstiem Madrides krodzi?os, kur dejo flamenko, piem. „CasaPatas”, „Las Carboneras”.

 

„Š?s skices tiecas run?t par emocij?m ?erme?a kust?bu valod?, ko nep?rprotami uzsver ar? nosaukumi – „Aizsniegt”, „Izl?gt”, „Paciest”...

Neoekspresionistisk? esta v?riens un robusts t?la trakt?jums salied?jas ar savdab?gu lakonisku minim?lismu, radot jaunu, gandr?z monohromu antropocentriskas un emocion?li uzl?d?tas m?kslas versiju.”(Stella Pelše)

 

 

Ieva Sara Breikša

  

Iva Sara Breikša

 

Ieva Sara Breiksa