Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Rudens 2006 Skats no augas ?irts Bis, Modris Brasli? - 21 Ieva Sara Breika L?ga Juka Vitolds Ka?erovskis Kuru k?pas Keramikas simpozijs Nikolajs Breiks Tekstils+X J?nis Kup?s Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasi?jeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

21 - Modris Brasli?, ?irts Bis

„21”

 

Modra Brasli?a gleznas un ?irta Biša fotogr?fijas

 

 

Ir v?rts mekl?t cilv?ka pieder?bu procesiem, kas ir neatkar?gi no soci?laj?m vai politiskaj?m konvencij?m, rasu vai reli?iskaj?m atš?ir?b?m laik?, kad notiek civiliz?ciju sadursme. Izst?dei izvirz?ti tr?s mot?vi – kosmoss, cilv?ks un tehnolo?iju iesp?jas.  

 

 

M?su uzdevums nav dot atbildi, k? b?tu j?dz?vo t?l?k, m?s to nemaz nevaram. Izst?de nav m??in?jums model?t ide?lu pasaules uzb?vi vai pied?v?t receptes, k? to dar?t. Visi mot?vi balst?s uz re?li eksist?još?m form?m, kur?m tom?r cilv?ki maz piev?rš uzman?bu. Interese par Visumu atkal k??st t?ri utilit?ra, puse no M?ness jau ir p?rdota, un m?s skat?mies uz cit?m plan?t?m, k? uz iesp?ju p?rv?kties ekolo?iskas katastrofas gad?jum?. Svar?gi ir atg?din?t par esam?bas, notiekoš? fenomenu. Makro un mikrokosmiskais m?rogs, no kura varam par?d?t tikai atseviš?us fragmentus, neattiecas uz  “nodok?iem un n?vi” – div?m nemain?g?m v?rt?b?m, kas nosaka m?su dz?vi sabiedrisko form?ciju kontekst?. Šis m?rogs nor?da uz notiekoš? nosl?pumu un dienumu.

 

Kosmoss

Civiliz?cija dz?vo, ne tikai pak?aujoties naudas un varas sv?rst?b?m. M?s dz?vojam Piena Ce?a galaktik?, kur notiek zvaig?u piedzimšana un miršana, kur veidojas un sabr?k planet?ras sist?mas, un iek?aujamies dabas procesos. Visums ir diskr?ts, skaists, neizzin?ms. Visuma skaistuma valdzin?jums nes t?du inform?cijas pl?smu, kas b?t?b? nevar tikt verbaliz?ta. M?s interes? Apsl?pt? manifest?cija pati, jo t?s anal?ze vai izskaidrojami nav iesp?jami.

 

Cilv?ks

Gleznojumos izmantoti anatomiski cilv?ka att?li, kuru atainošanas m?r?is ir nevis medic?nisks, bet gan ilustr?cija iedzi?in?šan?s procesam. Visi dz?v?bas procesi, kas notiek cilv?ka organism?, ir sare??tas sist?mas, kas nodrošina m?su sp?ju elpot, dom?t, uztvert, rad?t, b?t.

Fotogr?fij?s fiks?tas mikroskopisku, specifisk?m filmu emulsij?m piem?tošu ?patn?bu rad?tas sist?mas - da??ji ??misku, da??ji ar? digit?lu artefaktu rezult?ti. Š?m sist?m?m nav tieša sakara ar cilv?ka esam?bu, tom?r taj?s atspogu?ojas š?s esam?bas strukt?ras. T? ir mikrokosma projekcija.

 

Tehnolo?ijas

M?sdienu tehnolo?ijas un komunik?ciju temps nojauc robeas un padara pasauli tik pieejamu, k? v?l nekad agr?k. Tehnolo?ijas pašas par sevi nav nekas labs vai slikts. Tas ir instruments. Izst?des darbu gad?jum? t?s – fotogr?fija, datorsimul?cija, tomogr?fija, satel?tatt?li u.c. - ?auj izmantot mot?vus, kas neapbru?otai acij nav pieejami. Tom?r atkl?ts paliek jaut?jums: kas visp?r ir izzin?ms un kas turpret? var tikt vien?gi apl?kots.

 

 

?irts Bišs l?dz šim bijis paz?stams k? komponists un filmu m?zikas autors ("Lielais Kristaps" 2005. gad?) un fotogr?fijai piev?rsies sam?ra nesen. ?. Biša fotogr?fij?s v?rojam "iepakojuma" tendenci, diskr?tumu, distanci, kas rezult?jas zin?m? vizu?l? klusum?, kurš m?ksliniekam ir interesants turpm?kiem radošiem p?t?jumiem. No otras puses, "iepakojuma" principam piem?t ar? dekorat?vais aspekts. "Izv?le, attiec?b? uz ritmu un kr?su man ir daudzk?rt svar?g?ka, nek? siets. T?p?c man ir tuvs t? d?v?tais Konkr?t?s fotogr?fijas virziens, kur fotogr?fija piev?ršas pati saviem l?dzek?iem un iesp?j?m, atsakoties no tik pierast?s "?rpasaules reproduc?šanas", atz?st ?irts. Cit?jot Theo van Doesburg (Konkr?t?s m?kslas manifests, 1930) - "Att?la elements nenoz?m? neko citu, k? vien?gi pats sevi".

  

Modris Brasli?š savus darbs s?k izst?d?t jau kopš 1995. gada, ne tikai Latvij?, bet ar? kaimi?valst?s. Vair?ki Modra Brasli?a darbi atrodas priv?tkolekcij?s V?cij?, D?nij?, Igaunij?, Latvij?. Str?d? glezniec?ba un poligr?fij?.

Modris - “Mani interes? pan?kt t?lainu un dokument?lu iespaidu. Es grib?tu atsaukties uz Jozefa Boisa teikto :"Es dom?ju. ka ir pien?cis gals m?sdienu m?kslai un ir j?rada antropolo?iska m?ksla", un uz literat?ras klasi?a Oskara Vailda v?rdiem, ka ir (notiek, eksist?), tas, kas ir redzams.”

 

21

 

21