Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Rudens 2006 Skats no augšas ?irts Bišs, Modris Brasli?š - 21 Ieva Sara Breikša L?ga Jukša Vitolds Ka?erovskis Kuršu k?pas Keramikas simpozijs Nikolajs Breikšs Tekstils+X J?nis Kup?s Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasi?jeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Jauno m?kslinieku izst?de SKATS NO AUGŠAS

M?kslinieki savienojieties!

 

No 10. l?dz 30. apr?lim M?kslinieku Savien?bas galerij? M?kslas dienu ietvaros notiek Jauno m?kslinieku izst?de SKATS NO AUGŠAS

Izst?des pieteikum? rakst?ts: ,,Skat?jums no augšas ir ierosin?jums lietas apskat?ties no cita skat?juma, no augst?ka, nek? m?s ikdien? esam pieraduši. Ierosin?jumam šai izst?dei kalpoja jauna m?kslinieka Art?ra V?ti?a darbs ar Rai?a pieminekli. Tas ir ierosin?jums skat?t lietas t? k? t?s ir skat?jis Rainis, k? t? skata kult?ras darbinieki ar plašu skat?jumu, vair?k uzman?bas veltot j?gas jaut?jumiem.

Š? izst?de ir ierosin?jums jaunajiem m?ksliniekiem ?erties v?rsim pie ragiem.

Šie darbi ir nopietni, mier?gi un to autori atbilst m?kslinieku statusam. Darbi ir kvalitat?vi. V?rojumi, ikdienas ?sten?bas p?t?jumi ir r?p?gi un sirsn?gi. V?rt?bu mekl?šan? iev?rojam?ko lomu sp?l?, š?s izst?des ieguvumi-Maija Muižniece, Laura Ozola, Art?rs V?ti?š, Malv?ne V?gnere, Rasa Jansone un Krist?ne Lu?ze Avoti?a,,.

Darbi ir profesion?li, vai tas ir jau pietiekoši? Ja jaunais m?kslinieks sp?j gleznot tik pat labi k? vecie, vai ir jau pietiekoši? Vai ir pietiekoši, ja jaunie ir tik pat labi amatnieki? N?, nav. Nepieciešams sp?c?g?ks tv?riens, kaisl?g?ka savas paties?bas aizst?v?šana, savas misijas apzin?šan?s. Nepieciešama ir v?l?šan?s rast atbildes uz jaut?jumiem: K?p?c ir nepieciešama m?ksla? Vai tas ir rafin?ts bizness? Kult?rkapit?la projektu l?dzek?u atstr?de? Valsts reprezent?cija? Nepieciešama ir savas noz?m?bas apzin?šan?s. Nepieciešama ir m?kslas noz?m?bas apzin?šan?s. Plašs skat?jums.

Izst?des ietvaros notiek jauno m?kslinieku apvien?bas dibin?šana. Varb?t pietiek ar atseviš??m grup?m? Atkristu visa str?d?šan?s. Varb?t b?tu pietiekoši, ja jauno m?kslinieku uzdevums b?tu savu interešu, nevis kop?jo sabiedr?bas interešu aizst?v?šana. Visp?rcilv?cisko v?rt?bu saglab?šana.  Šo uzdevumu veikšanai sp?ks ir tikai kop?b?. Jaunais  m?kslinieks P?teris Šmits saka: ,,Svar?ga ir kop?bas saj?ta,,. Tas visiem skaidrs. Sp?ks ir tikai kop?b?. Art?rs V?ti?š dom? par kult?ras lomas stiprin?šanu . ,, Svar?ga ir iesaist?šan?s valsts jaut?jumos, k? ar? indiv?da sevis izzin?šana, iedvesmošana, att?st?šana un apgaismošana,,. Baiba Šime raksta: ,,Nepieciešami ir p?t?jumi.,,  Nopietni, pamatoti p?t?jumi, kas var?tu pamatot kult?ras lomu. Vai t?di mums ir? Vai menedžmenta speci?listi var to veikt? Vai filozofi to var veikt? Sandra Undz?na raksta: ,,M?ksl? j?b?t ide?lisma bacilim.,, ,,Tai j?b?t audzinošai dv?seli dziedinošai,, , saka Ieva S?ra Breikša.

 

Aija Zari?a