Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Guntis Strupulis Ram?nas ?eponis El?na Tit?ne Juris Toropins Paportrets T?lniec?bas izst?de Gun?rs Binde Galds Baltijas keramika Lija Rage M?ra Rikmane Inese Jakobi Jaunie biedri Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

LMS GALERIJAS IZST?U PL?NS 2009. GADAM

LMS GALERIJAS IZST?U PL?NS 2009. GADAM

09.01.-05.02. janv?ris

Gleznot?ja, Jelgavas m?kslinieka Gunta Strupu?a piemi?as izst?de, kuratori M?ris Brancis un Guntis Šv?ti?š

10.02.-01.03. febru?ris

Lietuviešu gleznot?ja Ram?na ?epo?a person?lizst?de "Cits laiks”

03.03.-24.03. marts

El?nas Tit?nes person?lizst?de "Main?g? daudzveid?ba"

26.04.-17.05. apr?lis

Gleznot?ja Jura Toropina izst?de "Kr?sa un l?nija", kuratore Ir?na Buinska

21.05.-03.06. maijs

M?kslas dienu konkursa izst?de "Pašportrets", kuratore Ilze L?biete

05.06.-26.06. j?nijs

T?lnieku grupas izst?de "Sejas", kurators Viktors Suškevi?s

30.06.-21.07. j?lijs

Fotogr?fa Gun?ra Bindes 75 gadu jubilejas izst?de "Pirmizr?de"

24.07.-14.08. augusts

Kokt?lnieku izst?de "Galds", kurators J?nis Straupe

18.08.-08.09. augusts

Starptautiska keramikas izst?de (Igaunija, Latvija, Lietuva) - "Dublis Nr.2", kuratore Ineta Greia

11.09.-02.10. septembris

Tekstilm?kslinieces Lijas Rages person?lizst?de "P?rtapšana"

06.10.-27.10. oktobris

Grafi?es M?ras Rikmanes jubilejas izst?di "Asi, amizanti, eleganti"

30.10.-.08.12 novembris/decembris

Tekstilm?kslinieces Ineses Jakobi jubilejas izst?de  "Logi"

10.11.-22.12. decembris

LMS jauno biedru uz?emšanas darbu izst?de