Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Baltijas grafika J?kabs Spri??is ?irts Burvis Inese Sili?a P?teris Sidars Ingr?da Irbe Akmens, ??res, pap?r?t's Lietuvas glezniec?ba Stikla m?ksla Dmitrijs Lavrentjevs Ivars Muiulis Keramikas simpozijs Baiba Os?te Rudens 080808 Sigits Krevaitis Ziemassv?tku izst?de Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

LMS GALERIJAS IZST?U PL?NS 2008. GADAM

14.01.-12.02

Baltijas grafikas izst?de London? "Vara un cilv?ks 2"; kuratore - Liene Bondare

18.02.-04.03.

Vecmeistara, gleznot?ja J?kaba Spri??a person?lizst?de "No re?l? uz abstrakciju"

07.03.-28.03.

T?lnieka  ?irta Burvja person?lizst?de "Domakme?i"

31.03.-12.04.

Gleznot?jas, akvarelistes Inese Sili?as person?lizst?de "Putnu Bulbulis"

14.04.-19.04.

M?kslinieka P?tera Sidara akcija M?kslas dien?s "Radoš? ned??a"

21.04.-16.05.

Jaun?s gleznot?jas Ingr?das Irbes person?lizst?de M?kslas dienu ietvaros

19.05.-02.06.

Tekstilm?kslas asoci?cijas izst?de "Akmens, š??res, pap?r?t's"; kuratore - Aija Baumane

05.06.-21.06.

Lietuviešu jaunie gleznot?ji, kuratore Aija Zari?a un Rita Miku?onite

26.06.-15.07.

Stikla m?kslinieku izst?de

18.07.-08.08.

Gleznot?ja Dmitrija Lavrentjeva person?lizst?de "Maldorora v?stules"

11.08.-30.08.

Gleznot?ja Ivara Muiu?a jubilejas izst?de "Sievietes"

03.09.-25.09.

Starptautisks m?kslas simpozijs Dialogs 2008; kuratore enija Loginova

29.09.-12.10.

Tekstilm?kslinieces Baibas Os?tes jubilejas izst?de "Visaugst?k? patv?rum?"

14.10.-08.11.

Rudens 080808. Esmu gruz?ns!

14.11.-13.12.

Gleznot?ja Sigita Krevaiša person?lizst?de

09.12.-30.12.

Ziemassv?tku izst?de