Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Skapis Akmens atmi?a Lietuvas t?lniec?ba Biruta Delle P?teris Taukulis M?kslas dienas Maija B?rzi?a Nieze Maija Tabaka Monika Ose Malda Muiule Turku m?ksla Alberts Pauli? Georgs Smelters Kristians Brekte Gleznot?ji trij?s paaudz?s Kirils Pante?ejevs Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

LMS GALERIJAS IZST?U PL?NS 2007.GADAM

 17.01.- 02.02.

Kokt?lnieku grupas izst?de "Skapis"; kurators - J?nis Straupe

 08.02.- 28.02.

Grafikas kameras litogr?fijas izst?de "Akmens atmi?a"; kuratore Ilze L?biete

 5.03.- 21.03.

Lietuvas mazo formu t?lniec?ba "HERE AND NOW"; kurators - Viktors Šuškevi?s

26.03. - 15.04.

Gleznot?jas Birutas Delles person?lizst?de "Ce?š uz m?j?m"; kurators M?rti?š Egl?tis

17.04. - 05.05.

Liep?jas m?kslinieka P?tera Tauku?a person?lizst?de "Pašportrets"

7.05. - 13.05.

M?kslas Dienu akcija "M?ksla ziedot"

16.05. - 06.06.

Gleznot?jas Maijas B?rzi?as person?lizst?de "Tumsa gaism?"

14.06. - 30.06.

Jauno M?kslinieku apvien?bas izst?de "Nieze"; kuratore - Ieva Saul?te

26.06. - 12.07.

remonts galerij?

15.07. - 29.07.

Gleznot?jas Maija Tabaka person?lizst?de no LMS fondiem

06.08. - 18.08.

Klasi?es, akvarelistes Monikas Oses jubilejas izst?de; kurators - Zigfr?ds Osis

21.08. - 08.09.

Gleznot?jas Maldas Muiules jubilejas izst?de "Akvare?i. Grafikas. Gleznas."

10.09. - 24.09.

Turku laikmet?g?s m?kslas izst?de; kuratore - Ivonna Veiherte

26.09. - 12.10.

Tukuma gleznot?ja Alberta Pauli?a  person?lizst?de "Dv?seles iekr?sošana"

15.10. - 01.11.

Grafi?a Georga Smeltera jubilejas izst?de "Atmi?as par n?kotni"

05.11. - 24.11.

Jaun? m?kslinieka Kristiana Brektes person?lizst?de "Gastronoms"; kuratore Ieva Zari?a

28.11. - 16.12.

Gleznot?ju Ilzes Avoti?as, Katr?nas Avoti?as, Krist?nes Avoti?as un Harija K?rkli?a, izst?de "Gleznot?ji trij?s paaudz?s"

20.12. - 01.01.2008.

M?kslinieka Kirila Pante?ejeva person?lizst?de "Traffic. Live"