Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Biruta Baumane (1922 – 2017) “Klauns Antonio”, 1973. Audekls, e??a, 120x84 cm. LMS muzejs

 

 

Š.g. 6 .j?nij? Latvijas M?kslinieku savien?ba piemin 2017. gada 21. janv?r? m??b? aizg?jušo m?kslinieci Birutu Baumani (06.06.1922.-21.01.2017.).

 

 

Biruta Baumane dzimusi 1922. gada 6. j?nij?,  b?rn?bu pavad?jusi T?rvet?, v?l?k m?c?jusies Jelgavas ?imn?zijas humanit?r? noda??, bet ar m?kslu s?kusi iepaz?ties Rom?na Sutas m?kslas studij?. No 1941. gada stud?jusi Latvijas M?kslas akad?mij? glezniec?bas noda?? pie V.Tones, V.Purv?ša u.c., ko 1948.gad? absolv?jusi ar diplomdarbu „Eks?meni” pie gleznot?ja J.Liepi?a, bet paral?li stud?jusi Latvijas Universit?t? Filozofijas fakult?t?, kurai likvid?joties 1944. gad? vi?a turpin?ja stud?t filolo?ijas fakult?t?.

 

 

Gleznot?ja Biruta Baumane izst?d?s piedal?j?s kopš 1956.gada, un Latvijas M?kslinieku savien?bas biedre no 1959.gada. Par m?a ieguld?jumu latviešu glezniec?b? izcil? latviešu gleznot?ja tika apbalvota ar Triju Zvaig?u ordeni.

 

 

Latvijas m?ksl? Biruta Baumane iez?m?jas ar vit?lu pasaules izj?tu, kas raksturo ar? vi?as glezniec?bu un plašo t?mu loku: akti, portreti, klus?s dabas, ainavas. Savu m?ksliniecisko izteiksmi vi?a atrada modernisma stilistik? interpret?jot postimpresioniskos principus un fovisma kr?su izj?tu, bet ar prec?zu raksturot?jas talantu patiesi un tr?p?gi atspogu?oja sevi, sev tuvos ?audis un ainavas. Unik?la un latviešu glezniec?b? reta tematika ir cirks, kur? B.Baumane emocion?li par?da da?d?s rakstura un uzved?bas š?autnes, person?g?s izj?tas un skatuves piepras?to spoumu. Spilgt? m?kslinieces person?ba Latvijas glezniec?b? p?rliecinoši un spoi ir izveidojusi paliekošu skaudras dz?ves t?lojumu kr?sainaj? laikmeta paradigm?.

 

 

M?kslinieces Birutas Baumanes gleznas atrodas Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej?, Latvijas Nacion?laj? m?kslas muzej?, Valsts Tretjakova galerij?, Maskav?, Krievij? un citos muzejos, k? ar? priv?taj?s kolekcij?s Latvij?, ASV, Kan?d?, It?lij?, Francij? u.c.


 

_____________________________________________________________________________________________________________


 

S?kot ar 2. j?niju, LMS muzej? 11.novembra krastmal? 35, 5.st?v? apskat?ma jauna LMS muzeja ekspoz?cija “Vasarsv?tki”.

 

Aicin?m apmekl?t LMS muzeju!

Biedr?bas „Latvijas M?kslinieku savien?ba” muzejs izveidots 2001. gada 27.septembr?, ar m?r?i populariz?t unik?lo LMS 20. gs. otr?s puses m?kslas darbu kolekciju.

 

Darba laiks: Pirmdiena – Piektdiena, plkst. 12:00 – 17:00

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________


 

 

 

Juris Mauri?š „T.Za?kalna portrets”, 1970. Bronza, 27x26x33 cm. LMS muzejs


 

Šodien, 30. novembr?, tiek atz?m?ta 140. jubileja latviešu t?lniec?bas pamatlic?jam t?lniekam Teodoram Za?kalnam (1876-1972)!

 

M?kslinieks Teodors Za?kalns 1899.gad? beidzis Štiglica Centr?lo tehnisk?s z?m?šanas skolu P?terburg?, ar specializ?ciju dekorat?vaj? glezniec?b? un ofort?. No 1899. l?dz 1901.gadam m?c?jies Minhen? un Par?z?, ar? Ogista Rod?na darbn?c? pie Emila Antu?na Burdela.

 

Bijis Latvijas M?kslas akad?mijas m?c?bsp?ks no 1921-1958.gadam. Izaudzin?jis vair?kas latviešu t?lnieku paaudzes: Valdis Albergs, Rasma Bruz?te, Lea Davidova-Medene u.c.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs no 1944.gada.

 

Str?d?jis monument?laj? (piemineklis R?dolfam Blaumanim R?g?, gran?ts, 1929.g. un piemineklis Atim Kronvaldam Siguld?, bronza, gran?ts, 1938.g.), portreta („Modesta Musorgska portrets”, keramika, 1928.g.), anim?lijas („C?ka”, gran?ts, 1937.g.), memori?laj? (piemineklis dzejniekam J?nim Porukam R?gas Mea kapos, gran?ts, 1930.g.) un maz?s formas („S?doš? m?mi?a”, gran?ts, 1923.g.) t?lniec?b? un meda?u anr?.

 

M?kslinieka darbi atrodas Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kolekcij?, Latvijas Nacion?laj? m?kslas muzej? un priv?tkolekcij?s.

 

Teodors Za?kalns formul?ja latviešu t?lniec?bas pamatprincipus, formveidi, rad?jis izpratni par materi?lu pielietojumu t?lniec?b? un to apstr?di trakt?t? ”T?lnieciski b?tiskais”.

 

„T.Za?kalns, pats b?dams m?kslinieks, kura darbos materi?la izv?lei un t? ?paš?bu iek?aušanai t?la pamatj?g? bija liela noz?me, tom?r uzskat?ja, ka materi?ls pats par sevi nemaina plastisk? b?t?bu, bet pieš?ir tai vien?gi zin?mu nokr?su vai noska?u. Kaut gan tikai tad, ja darbs ir ?stenots paliekoš? materi?l?, m?s to uztveram k? piln?b? iemiesotu un pabeigtu plastisku veselumu.” M?kslas zin?tniece R.?aupova

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

M?kslinieku nams 11.novembra krastmal? 35, R?g?

 

Š.g. 26.oktobr? st?jas sp?k? Kult?ras ministrijas pie?emts l?mums iek?aut Valsts aizsarg?jamo kult?ras pieminek?u sarakst? M?kslinieku namu 11.novembra krastmal? 35, R?g?.

 


https://www.vestnesis.lv/op/2016/207.15

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja ?kas t.s. „M?kslinieku nams” arhitekts ir K?rlis Pl?ksne (1906-1973), kurš izstr?d?jis projektu  LPSR republik?niskaj? Projektu instit?t? (v?l?k Projekt?šanas instit?ts “Latgiprogorstroj” un “Pils?tprojekts”) no 1953. l?dz 1955.gadam. ?ka b?v?ta no 1956.gada l?dz 1957.gadam un 1960.gada 10.decembr? ?ka pie?emta ekspluat?cij?.

 

„M?kslinieku nams” ir viena no pirmaj?m ?k?m, kas tapa p?c v?sturisk? PSKP Centr?l?s komitejas un PSRS Ministru padomes 04.11.1955. gada l?muma pie?emšanas “Par p?rm?r?bu nov?ršanu projekt?šan? un arhitekt?r?” Nr.1871[1]. „M?kslinieku nama” arhitektoniskais veidols spilgti raksturo t? laika politiskos uzst?d?jumus, kas izpaud?s radoš? risin?jum? ar racion?lu pieeju veidojot š? nama konstrukt?vo pamatkorpusu ar l?dz?s esošo sf?risko b?vapjomu un lakonisko fas?des vizu?lo risin?jumu. P?ckara modernisma v?l t.s. padomju modernisma vai v?l?n? modernisma stilistik? celtais „M?kslinieku nams” ir rad?ts profesion?lu m?kslinieku radošai darb?bai, t?s ekspon?šanai un p?rvaldei.

 

Latvijas arhitekt?ras un m?kslas v?stur? b?tiski tiek uzsv?rts, ka „M?kslinieku nam?” ir izveidota pirm? izst?u z?le, kas veidota profesion?l?s vizu?l?s m?kslas darbu ekspon?šanai k? telpa, kas nepieder k?dai no valsts pak?aut?b? esošaj?m kult?ras vai muzeju instit?cij?m.

 

?kas s?kotn?j? funkcija un arhitektoniskais b?vapjoms nav main?jies, k? ar? fas?d? saglab?jies p?cmodernismam rakstur?gais logu ritms, autentiskais apmetums un kr?sojums.

 

Svar?ga ir ar? ?kas kult?rv?sturisk? noz?me, jo taj? radoši str?d?juši izcili Latvijas gleznot?ji, grafi?i, t?lnieki: Leo Kokle, Eduards Kalni?š, J?nis Pau?uks, Laimonis Blumbergs, Inga Br?vere, Dace Liel?, Nele Zirn?te, Rita Blumberga, Laimonis Blumbergs, Kurts Fridrihsons u.c. Savuk?rt, t?lniec?bas nozarei b?tiski, ka nam? ir izveidota specifiska t?lniec?bas darbn?ca, kas ar savu v?rien?go sf?riski izv?rsto apjomu paman?ma R?gas pils?tainav?, un te darbojies t?lnieks Em?ls Melderis, bet ilgstoši str?d?jusi t?lniece Lea Davidova Medene, kas ar savu novatoriski lakonisko formveidi  ir noz?m?ga Latvijas portrett?lniec?bas autore. 

 

M?sdien?s s?kotn?j? ?kas funkcija ar specifisku noz?mi - profesion?lu m?kslinieku radošajam darbam, m?kslas ekspon?šanai, kolekcion?šanai un p?rvaldei – ir saglab?jusies un nav main?jusies. Šobr?d „M?kslinieku nam?” m?kslinieki darbojas sav?s radošaj?s darbn?c?s, k? ar? oforta un litogr?fijas darbn?c?s, joproj?m tiek veidotas izst?des, un noz?m?gi, ka ?k? apskat?mas Latvijas M?kslinieku savien?bas (turpm?k – LMS) muzeja ekspoz?cijas.

 

„M?kslinieku nams” ir v?sturiska laikmeta z?me Latvijas kult?rtelp?, kas veidojusies l?dz ar LMS k? kult?ras un radoš?s industrijas att?st?bu. Biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba” veicina radošo darb?bu, populariz? profesion?lo m?kslu, uztur savus ?pašumus un saglab? v?rt?bas, uzsverot ar? „M?kslinieku nama” p?ckara modernisma arhitektonisk?s kvalit?tes.

 

Biedr?bas “ Latvijas M?kslinieku savien?ba”

valdes priekšs?d?t?js Igors Dobi?ins

 

[1] Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 года №1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» [tiešsaiste] [skat?ts 27.11.2015]. Pieejams: http://www.sovarch.ru/postanovlenie55/

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Otrdien, 27.septembr?, Latvijas M?kslinieku savien?bas muzejam ir

15 gadu jubileja!

 

 

2016.gada 27.septembr? gaid?sim ciemos, kad LMS muzeja visas ekspoz?cijas b?s atv?rtas no plkst.12.00 - 17.00. Ieeja - bez maksas!

 

LMS muzejs ir biedr?bas "Latvijas M?kslinieku savien?ba" (LMS) ?pašum? esošs unik?ls 20. gs. otr?s puses m?kslas darbu kr?jums.

Uz tikšanos!

 

 

P?rsla Za?kalne "V.I.?e?ins", 1987. Bronza, 69x56x20 cm. LMS muzejs

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________