Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

 

Festiv?l? VIA BALTICA atkl?s laikmet?gas m?kslas izst?di "CE?Š"

 

 

 

Augusta m?nes?, kad tiek piemin?ta Baltijas valstu br?v?bai tik noz?m?g? v?sturisk? akcija “Baltijas ce?š”, jau sept?to reizi notiek festiv?ls „VIA BALTICA”, kas katru gadu pulc? vair?kus t?kstošus plašu auditoriju koncertos, izst?d?s, kino seansos un citos kult?ras pas?kumos. Festiv?la ietvaros 10. august? plkst. 17.00 Liep?jas Muzej? un 18.00 – m?kslas galerij? “Roma d?rzs" tiks atkl?ta Latvijas un Lietuvas laikmet?g?s m?kslas izst?de "Ce?š". Izst?de ir idejas turpin?jums 2014. gad? notikušajam izst?u ciklam "KELIAS/CE?Š/KETT", kura idejas autore bija lietuviešu kuratore Dovile Tomkute-Veleckiene.

 

 

Izst?de “Ce?š” tapusi sadarb?b? ar Latvijas un Lietuvas m?kslinieku savien?b?m, apvienojot da?du paaudu autorus ar atš?ir?giem izteiksmes veidiem un da?d?m pieredz?m. 2017.gada ekspoz?cij? Latvijas M?kslinieku savien?bas kolekciju sast?d?ja kurators Igors Dobi?ins, pieturoties pie pirmatn?j? izst?des idejas koncepta, uzsverot, ka m?ksliniekam ir noz?m?ga loma pasaul? notiekošajos procesos, t?pat k? 1989.gada 23.august?, kad Latvijas M?kslinieku savien?ba l?dzdarboj?s Baltijas ce?a idejas rad?šan?. I.Dobi?ins atlas?jis kolekciju, kur? ir p?rst?v?ti t?di m?kslinieki k? Lauris V?toli?š, Rihards ?belti?š, Ansis Dobi?ins, Juris Ut?ns, Sigita Daugule, J?nis Purcens, K?rlis Sili?š, Ansis Butnors, Igors Dobi?ins, Rihards Delvers, Laura Ozola.

 

Lietuvas M?kslinieku savien?bas kuratore Evel?na Januškaite-Krupavi?e atlas?jusi Indres Ercmonaites, Jurgas Ukurn?tes, Aušras Jasjukevi??tes, A??imanta Šlapika, Ram?na Grikevi?a, Viganta Paukštes, Luka Šupšinska un Mikoles Jen?ienes darbus, kas Baltijas ce?a t?mu atspogu?o da?dos m?kslas anros, kuros m?kslinieki izgaismo svar?go izv?les br?v?bu - b?t par m?kslinieku. T? ir br?v?ba lauzt stereotipus, br?v?ba b?t pašam, b?t patiesam.

 

Izst?de “Ce?š” b?s skat?ma no 10. augusta l?dz 3. septembrim. T? ekspon?ta gan Liep?jas muzej?, gan jaunatkl?taj? m?kslas galerij? “Romas d?rzs" (Zivju iela 3). Izst?des atkl?šana notiks 10. august? 17.00 Liep?jas muzej? un 18.00 m?kslas galerij? “Romas d?rzs”.

 

Izst?des tapšanu atbalsta Latvijas M?kslinieku savien?ba, Lietuvas M?kslinieku savien?ba, Liep?jas muzejs, galerija “Romas d?rzs” un Liep?jas kult?ras p?rvalde. Plaš?ka inform?cija par festiv?lu „Via Baltica” pieejama interneta vietn? www.viacultura.lv, k? ar? soci?lajos port?los twitter.com/via_balticadraugiem.lv/viabaltica un facebook.com

 

 

Ieskats Latvijas un Lietuvas laikmet?g?s m?kslas izst?des “Ce?š” atkl?šan?, kas no 10.augusta l?dz 3.septembrim ir apskat?ma Liep?j? galerij? "Romas d?rzs" un Liep?jas muzej?:

 

http://www.viacultura.lv/izstade_Cels

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Latvijas M?kslas Akad?mija (LMA)  sadarb?b? ar Latvijas M?kslinieku savien?bu (LMS)  jau kopš 2001.gada ikgad?ji r?ko starptautiskus m?kslas simpozijus Latvijas M?kslinieku savien?bas Starptautiskaj? m?kslas un izgl?t?bas centr? un Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja radošaj? fili?l? Zv?rtavas pil? (www.zvartavaspils.lv). Kontakti, semin?ri, meistardarbn?cas un radošais darbs KOP? simpozija ietvaros aktiviz? Latvijas m?kslas integr?cijas procesus pasaules m?kslas aprit?. Šovasar  no 26.06.2017 - 07.07.2017 ir norisin?jies: Starptautiskais Porcel?na Apgleznošanas Simpozijs “KOP? 2017” - „TOGETHER 2017”. Simpozij? piedal?j?s 23 da?du nozaru m?kslinieki, tika p?rst?v?tas 7 valstis: Anglija, Austrija, Krievija, Turcija, Lietuva, Polija un, protams, Latvija.

 

Latvijas porcel?na trad?cijas veidojuš?s kopš 19.gadsimta vidus. S. M. Kuz?ecova porcel?na un fajansa fabrika, Jesena porcel?na fabrika, „Baltars” un citas porcel?na apgleznošanas darbn?cas, R?dolfs Pelše un Latvijas M?kslas akad?mijas Keramikas katedra, R?gas Porcel?na r?pn?ca, Lietiš??s m?kslas vidusskolas keramikas noda?a – tie ir Latvijas porcel?na v?stures simboli, kas veidojuši un pilnveidojuši porcel?na apgleznošanas trad?ciju Latvij?, lai nestu Latvijas porcel?na v?rdu pasaul?. Porcel?na apgleznošanas darbn?cas BALTARS m?kslas porcel?ns saj?smin?jis daudzus un šodien tas ir ietverts Latvijas kult?ras kanon?.  

 

Ar domu „Lai ien?k ar? porcel?n? 20. gadsimts” 1983. g. kerami?ei Silvijai Šmidkenai izdev?s aizs?kt porcel?na apgleznošanas simpoziju trad?ciju iesaistot taj? da?du nozaru m?ksliniekus. Kopš 1999. gada porcel?na apgleznošanas simpoziji notiek M?kslinieku Savien?bas m?kslas un izgl?t?bas centr? Zv?rtavas pil?. Porcel?na apgleznošanas meistardarbn?cu vada m?ksliniece Inese Brants. Kopš 2007. gada Zv?rtavas simpoziju organiz?šanu sadarb?b? ar LMS p?r?em Latvijas M?kslas akad?mijas keramikas katedra. Simpoziju kuratore enija Loginova.

 

Tradicion?li liel?s porcel?na v?zes ir apgleznošanas simpoziju galven? t?ma un Zv?rtavas Laikmet?g?s porcel?na apgleznojumu kolekcijas porcel?na istabu galvenie ekspon?ti. Simpozija lab?kie darbi non?k Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja kolekcij?.

 

Izst?des atkl?šana notiks piektdien, 4.august?, pl. 16:00  Dekorat?v?s m?kslas un dizaina muzej?, Sk?r?u iel? 10/20, R?g?.

 

Simpoziju organiz?:  Latvijas M?kslas Akad?mija (LMA) un Latvijas M?kslinieku savien?ba (LMS)

 

Simpozija kuratore: enija Loginova 

 

Simpoziju atbalsta:  KKF, DMDM, LNMM, Galerija Aps?da, Merrild, Latvijas Maiznieks, Trik?ta, 

PF ?ekava, R?gas Piensaimnieks


 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Starptautisk? vizu?l?s m?kslas izst?de

 

„BARIK?D?M 25”

 

Igaunijas Dr?mas te?tra galerija, Tallina, Igaunija 

13.09.-30.10.2016.

 

 

Š.g. 13.septembr? plkst. 16:00 Igaunijas Dr?mas te?tra galerij?, Tallin?, Igaunij? tiks atkl?ta Latvijas M?kslinieku savien?bas, Igaunijas M?kslinieku asoci?cijas un Lietuvas M?kslinieku asoci?cijas kop?gi veidota izst?de „Barik?d?m 25”, m?sdienu kontekst? pieminot 1991.gada notikumus, kas, lai ar? katrai valstij bija mazliet atš?ir?gi, tom?r emocion?li ?oti vienojoši.

 

Šis kop?gi veidotais izst?u cikls ar m?r?i izveidot ekspoz?ciju, kura b?tu k? koment?rs un viedoklis par m?sdienu aktualit?t?m un valstiski noz?m?giem notikumiem aizs?k?s Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?.  2016.gada 13.janv?r? izst?de tika atkl?ta LMS galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, bet š.g. 1.j?nij? „Sv. Jono gatves galerij?“ Vi???, Lietuv?. Izst?de „Barik?d?m 25”, kas no 13.septembra l?dz 30.oktobrim norisin?sies Igaunijas Dr?mas te?tra galerij?, b?s treš? izst?des norises vieta. Taj? Latviju, Lietuvu un Igauniju p?rst?v?s 30 autori, ar vair?k k? 50 vizu?l?s m?kslas darbiem.

 

Dal?bnieki:

 

Latvijas m?kslinieki - M?ris Upzars, Annija Grosa, Ansis Butnors, Darja Fjodorova, Adri?na V?gnere, Madara Gulbis, Juris Ut?ns, L?ga Jukša, Ivonna Z?le, Alex Ets,  Otto  Zitmanis, J?nis Purcens, Mi?elis Dobi?ins, Dainis Gudovskis;

 

Igaunijas m?kslinieki - Sirja-Liisa Eelma, Jaan Elken, Andrus Joonas, Veiko Klemmer, Karl-Kristjan Nagel, Al Paldrok, Pusa Piret Bergmann, Ville-Karel Viirelaid, Jana Wiebe, Oleg Wiebe, Siiri Kumari 

 

Lietuvas m?kslinieki -   Algirdas Jakas, Dainius Trumpis, Eimutis Mark?nas, Migl?— Kosinskait?—, Stasys Eidrigevi?ius, Ram?nas ?eponis, Edmundas Saladius

 

Izst?di r?ko: Latvijas M?kslinieku savien?ba, sadarb?b? ar Igaunijas M?kslinieku apvien?bu un Lietuvas M?kslinieku apvien?bu.

 

Izst?des kuratori: Igors Dobi?ins (LV), Ieva Smi??e (LV), Tiiu Rebane (EE), Evelina Januškaite (LT)

 

Izst?di atbalsta: R?gas domes Izgl?t?bas, kult?ras un sporta departaments, Latvijas Republikas Kult?ras ministrija, Lietuvas Republikas v?stniec?ba Latvijas Republik?, Lietuvas Republikas v?stniec?ba Igaunijas Republik?, Igaunijas Republikas v?stniec?ba Latvijas Republik?, Latvijas Republikas v?stniec?ba Lietuvas Republik?, Latvijas Republikas v?stniec?ba Igaunijas Republik?, Igaunijas Dr?mas te?tris, Latvijas Kara muzejs, Muhu M?kslinieku biedr?ba, Zemgus Poligr?fijas Serviss, SIA „Maxima”.

 

 

Izst?des atkl?šana: 13.09.2016, plkst.16:00

Norises vieta: Igaunijas Dr?mas te?tra galerija, Tallina, Igaunija

Izst?de apskat?ma: 14.09.2016 - 30.10.2016


 


 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 


 

Apvienot? Lietuvas, Latvijas un Igaunijas m?kslinieku savien?bu izst?de

 

KELIAS/CE?Š/KETT

 

Velt?ta Baltijas ce?a 25 gadu atceres dienai

 

 

2014. gada 2. septembr? Vi???, Lietuvas M?kslinieku savien?bas galerij? ARKA, atkl?ta apvienot? Lietuvas, Latvijas un Igaunijas m?kslinieku darbu izst?de KELIAS/CE?Š/KETT, kas velt?ta Baltijas ce?a 25 gadu atceres dienai. Šaj? izst?d? Baltijas valstu m?kslinieki ataino  savu skat?jumu uz šo v?sturisko demonstr?ciju, k? ar?  t? ir lieliska iesp?ja satikties un veicin?t sadraudz?bu  starp Baltijas valstu m?ksliniekiem un kuratoriem.


 

Izst?des atkl?šanas laik?  Baltijas valstu m?kslinieku savien?bu prezidenti – Vano Allsalu no Igaunijas, Igors Dobi?ins no Latvijas, Edita Utarien?— no Lietuvas tik?s un diskut?ja par aktu?lo situ?ciju m?kslinieku savien?b?s Baltij?, k? ar? par n?kotnes iesp?j?m kop?gu projektu veidošan?. Diskusiju rezult?t? tika parakst?ts Radoš?s sadarb?bas un Partner?bas l?gums starp Latviju, Lietuvu un Igauniju. Ideja veidot kop?gu Baltijas valstu projektu KELIAS/CE?Š/KETT rad?s p?c kop?jas piedal?šan?s Maskavas m?kslas salon?, ko organiz?ja Starptautisk? m?kslinieku savien?bu konfeder?cija.


 

Izst?des KELIAS/CE?Š/KETT m?r?is ir piemin?t Baltijas ce?u -  š?s v?sturisk?s demonstr?cijas noz?m?bu Baltijas valstu v?stur?, uzsv?rt Baltijas valstu vienot?bu, tiekšanos p?c neatkar?bas, apvienot Baltijas valstu m?ksliniekus vien? projekt?, atspogu?ot m?sdienu pretrun?go situ?ciju pasaul?, sal?dzin?t m?sdienu modern?s m?kslas tendences Baltijas valst?s, k? ar? savstarp?ji dal?ties ar m?kslinieciskaj?m idej?m. Izst?des darbi atspogu?o Baltijas ce?a tematiku – br?v?bu, neatkar?bu, valstiskumu, Baltijas valstu identit?ti, k? ar? v?rda “Ce?š” asoci?cijas – att?st?bu, virz?bu, cilv?ku dz?ves ce?u.


 

Izst?d?  iek?auta Igaunijas M?kslinieku savien?bas kolekcija ( kuratore Inga Heamägi ) , Latvijas M?kslinieku savien?bas kolekcija ( kuratori Igors Dobi?ins, Inese Baranovska) un Lietuvas m?kslinieku savien?bas kolekcija, kas sast?da liel?ko da?u no izst?d? ekspon?tajiem darbiem. Projekta iniciators ir Lietuvas M?kslinieku savien?bas Galerija ARKA un izst?des kuratore Dovil?— Tomkut?— - Veleckien?—. Baltijas valstu m?kslinieku savien?bu deleg?cijas un to prezidenti piedal?j?s ar? izst?des atkl?šanas preses konferenc?, kas norisin?j?s Galerij? ARKA.


 

2014. gada oktobr?  izst?de KELIAS/CE?Š/KETT tiks ekspon?ta Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij? 11. novembra krastmal? un Gaujas iel? 5, R?g?, un janv?r?  P?rnavas Jaun?s m?kslas muzej?, P?rnav?,  un Igaunijas Nacion?laj? bibliot?k? Tallin?, Igaunij?.


 

Izst?des organizators : Lietuvas M?kslinieku savien?bas Galerija ARKA


 

Partneri: Lietuvas M?kslinieku savien?ba, Latvijas M?kslinieku savien?ba, Igaunijas M?kslinieku savien?ba, Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija, P?rnavas Jaun?s m?kslas muzejs, Igaunijas Nacion?l? bibliot?ka

 

Atbalst?t?ji: Lietuvas Republikas Kult?ras padome, Baltijas valstu v?stniec?bas, Libra Vitalis, Petro Ofsetas tipogr?fija, viesn?ca Europa City Vi???, laikraksts Respublika un citi.


 

Par izst?di:

 

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/P/1444/panorama

http://sc.bns.lt/view/item.php?id=169068

http://www.arkagalerija.lt/2014-09-kelias.html

 

Inform?cija pa tel: +370 688 26875, +370 5 2121319

e-pasts : [email protected], www.arkagalerija.lt

 

Galerija ARKA,

Aušros Vartų str. 7,

Vi??a,  LT- 011304, Lietuva

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de

M`ARS izst?u z?l? Maskav?

 

 

Ziemassv?tku priekšvakar? 24. decembr? plkst. 18:00 izst?u z?le M`ARS Maskav? tika atkl?ta Latvijas M?kslinieku savien?bas izst?de, kas tapusi projekta ARTRANZIT ietvaros sadarb?b? ar Krievijas M?kslinieku Radošo savien?bu.


Pirm? projekta izst?de ARTRANZIT norisin?j?s LMS galerij? 20.11.-11.12.2014.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bu p?rst?v Sigita Daugule, Tatjana Semane, L?ga Jukša, Patr?cija Brekte, Guln?ra Skutele, Neonilla Medvejeva, Rihards Delvers, Juris Ut?ns, J?nis Purcens, Igors Dobi?ins. T? ir liel?k? Latvijas M?kslinieku savien?bas 2014. gada starptautisk? izst?de, kur? iek?auti 30 darbi.

 

Izst?des kuratore Di?na Laguna

 

Rihards Delvers

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Starptautisks m?kslas festiv?ls „A. Kuindi memori?ls”. 05.06.12

 

 

No 2012. gada 5. j?nija Ukrain?, Mariupol?, XVIII gadsimta m?kslinieka - ainavista Arhipa Kuindi (Ðрхип Иванович Куинджи, 1841-1910) dzimten?, norisin?sies starptautisks m?kslas festiv?ls „A. Kuindi memori?ls”, kur? ar Latvijas ekspoz?ciju aicin?ta piedal?ties Latvijas M?kslinieku savien?ba.

Izst?des trad?cijas pirms?kumi mekl?jami 1973. gad?, kad tika organiz?ts pirmais A. Kuindi memori?ls taj? bija p?rst?v?ti ap 400 darbi no Padomju Savien?bas republik?m. Pirmais m?kslas festiv?ls Ukrainas m?rog? norisin?j?s 2007. gad?. 2012. gada pas?kums ir ieguvis starptautisku v?rienu.
Š? gada izst?d? piedal?s Kipras, Baltkrievijas, Latvijas, Krievijas un Ukrainas m?kslinieki. Izst?d? Latvijas m?kslinieki tiek p?rst?v?ti ar visplaš?ko darbu kolekciju.

 

Izst?des t?ma velt?ta ainavas anram. Latviju izst?d? p?rst?v gleznot?ji Ieva Lapi?a, Rihards Delvers, Laima Puntule un jaun? m?ksliniece Paula Zari?a. Katrs no autoriem atkl?j atš?ir?gu un individu?lu pieeju ainavai, zin?m? m?r? paplašinot „ainavas” j?dziena diapazonu, pie?aujot interpret?cijas tradicion?li ierastajam ainavas uztveres un pasnieguma veidam. Ainava k? apk?rt?j?s vides un izj?tu pasaules sast?vda?a atkl?jas da?du noska?u un kompozicion?laj?s vari?cij?s.

 

Izst?de b?s skat?ma tr?s viet?s Mariupol?: A Kuindi pils?tas laikmet?g?s m?kslas centr? (ГородÑкой центр Ñовременного иÑкуÑÑтва им. Ð.И. Куинджи), A. Kuindi m?kslas muzej? (ХудожеÑтвенный музей им. Ð.И. Куинджи), galerij? „Art-Luks” ("Ðрт-ЛÑкÑ").

 

Izst?de tapusi ar Latvijas Republikas v?stniec?bu Ukrain? atbalstu.

 

Kuratore – Mag. art. Di?na Rutkovska

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Latvijas m?sdienu t?lniec?bas izst?de

  „Tieš? liešana”

Igors Dobi?ins

 

No 2012. gada 2. l?dz 26. augustam Bratislav?, Slov?kijas M?kslinieku savien?bas izst?u z?l? skat?ma Latvijas m?sdienu t?lniec?bas izst?de „Tieš? liešana”. Izst?de ir pirmais Latvijas M?kslinieku savien?bas un Slov?kijas M?kslinieku savien?bas sadarb?bas projekts.

Izst?de „Tieš? liešana” ir iek?auta starptautiskaj? cikl? „Disegno Internal – sculptural concepts”, kas norisin?s Bratislav? t?lniec?bas m?kslas m?neša ietvaros. Festiv?la laik? Bratislavas galerij?s notiek t?lniec?bas izst?des, kur daudzas valstis piedal?s ar sav?m ekspoz?cij?m un apskat?mi da?du m?kslinieku radošie sniegumi.

 

Izst?d? „Tieš? liešana” da?du paaudu t?lnieku domubiedru grupa ir izstr?d?jusi un pied?v? skat?t?jiem novatorisku ekspoz?cijas pasniegšanas koncepciju. Izst?d? ekspon?ti alum?nija liešanas tehnik? tapuši darbi, kuru rad?šan? ir izmantoti kaus?ta materi?la ?paš?bu principi. Forma tiek veidota un papildin?ta ar l?juma uzsl??ojumiem. Str?d?jot ar materi?la fizik?laj?m pl?šanas ?paš?b?m un estetiz?jot rezult?tu, k? pašv?rt?gs tiek izmantots liešanas procesa nejauš?bu kopums. Konceptu?l? t?lniec?bas darbu veidošanas pieeja b?tiski atš?iras no l?dzšin?j?s Latvijas t?lniec?bas prakses un 20. gadsimta posm? izkoptaj?m t?lniec?bas trad?cij?m. M?kslinieki pau ideju par dab?go materi?lu unik?lo ?paš?bu izmantošanu klasisko v?rt?bu rad?šanai. Slov?kijas publikai tiek pied?v?ta iesp?ja redz?t Latvijas m?sdienu eksperiment?l?s t?lniec?bas lauku.


Ekspoz?cij? pied?v?tas tr?s da?as – Igora Dobi?ina alum?nij? lietie lielform?ta darbi no cikla „Putni”, kur? risin?ta materi?la „dematerializ?cijas” t?ma. Alum?nija tehnik? mekl?tas formas apjoma risin?juma metodes un izteiksm?ba, apsp?l?ti kust?bas, l?dzsvara un formas problem?tikas j?dzieni un pa??mieni. Otraj? ekspoz?cijas da?? iek?aujas t?lnieku grupas darbs, kur? l?jumi un postamenti veido vienu organisku kompleksu. Kompoz?ciju veidojuši jaunie m?kslinieki J?nis Noviks, Ansis Dobi?ins, Mi?elis Dobi?ins, Lelde Š?nberga un Elza Dobi?ina u.c. Trešaj? izst?des da?? ekspon?tas Edgara Kvjatkovska met?l? veidot?s acis, kas novietotas gr?das l?men?, izkl?jum?.

 

Izst?des „Tieš? liešana” m?r?is ir atkl?t un paplašin?t t?lniec?bas iesp?ju robeas, atrast jaunas formveides iesp?jas, laikmet?gus un neierastus ekspoz?cijas snieguma pa??mienus.

 

Latvijas M?kslinieku savien?ba

 

kuratore Di?na Rutkovska

11. novembra krastmala 35, R?ga

(+371) 26628302; [email protected]www.lms.lvwww.svu.sk

 

Slov?kijas telev?zijas kan?l? š.g. 20.august? tika p?rraid?ta report?a par Latvijas m?sdienu t?lniec?bas izst?di „Tieš? liešana”, kas norisin?s Slov?kijas M?kslinieku savien?bas izst?u z?l? no 2. l?dz 26. augustam 2012. gad?. Report?? plaši tiek atspogu?ots m?kslinieku (Igors Dobi?ins, J?nis Noviks, Ansis Dobi?ins, Mi?elis Dobi?ins, Lelde Š?nberga, Elza Dobi?ina, Edgars Kvjatkovskis) radošais sniegums, atkl?jot laikmet?gu risin?jumu alum?nija tehnik?, k? ar? interesanti veidot? ekspoz?cija, kuru papildina Latvijas M?kslinieku savien?bas prezidenta Igora Dobi?ina koment?rs.

 

Publik?cija apskat?ma: www.stv.sk

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

"CDH - 2014. LAIKU SAIKNE"
STARPTAUTISKAJ? M?KSLAS SALON? MASKAV?


IZST?D? PIEDAL?S - AGNESE RUDZ?TE KRILOVA, L?GA JUKŠA, JURIS UT?NS, KRISTI?NS BREKTE, J?NIS PURCENS

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas ekspoz?cija starptaustiskaj? "CDH - 2014. Laiku saikne" Starptautiskaj? M?kslas salon? Maskav?


Kuratore - Mag. art. Di?na Laguna

Ekspoz?cijas dizains - Igors Dobi?ins

 

 


_________________________________________________________________________________

 


LATVIJAS M?KSLA 2. STARPTAUTISK? M?KSLAS SALONA IZST?D?
"CDH-2011. M?KSLINIEKS UN PILS?TA"

No 2011. gada 11. l?dz 20. martam „Starptautisk? M?kslinieku savien?bu konfeder?cijas” r?kotaj? ikgad?j? Starptautiskaj? Maskavas m?kslas salona izst?d? „CDH-2011. M?kslinieks un Pils?ta” tiks p?rst?v?ta Latvijas m?kslinieku jaunrade. Izst?d?, kura norisin?s Centr?laj? M?kslinieku nam? Maskav?, tiek prezent?ta Baltijas valstu, Neatkar?go Valstu Savien?bas un Krievijas autoru m?ksla.

Izst?des „CDH – 2011. M?kslinieks un Pils?ta” pamatideja ir par?d?t divas individualit?tes: m?kslinieku un pils?tu. Taj? pils?ta atkl?jas k? plaša, daudzsl??aina laika tec?juma portrets ar priekšstatu par gar?go un materi?lo. Savuk?rt autors ir iedvesmas avots, rosinošs m?kslinieciskajai dai?radei, iekš?j?s b?t?bas apzi?ai, vi?a un soci?l?s vides savstarp?jam saattiecin?jumam. Pils?tas un m?kslinieka attiec?bas iecer?ts par?d?t k? plašu un daudzpus?gu izpausmju lauku. Latvijas M?kslinieku savien?bas ekspoz?ciju veidos Alekseja Naumova, Ilzes Avoti?as, Andra V?toli?a, Ivara Heinrihsona un Patricijas Brektes kompoz?cijas. Atš?ir?gu m?ksliniecisko rokrakstu sniegum? katrs no autoriem atkl?j individu?lajai izj?tai atbilstošu pils?tas t?mas interpret?ciju. Par iedvesmas avotu var k??t realit?t? tverts pils?tas t?ls, par idejas galveno izteic?ju var kalpot pils?tai pieder?gs mot?vs, nereti m?kslinieka dai?rad? k??stot par ilgnotur?gu izzi?as elementu. Dak?rt saturisk? pamata atkl?smei ir pietiekoši ar m?kslinieciskaj? t?lojum? iemiesotu pils?tas un cilv?cisk? ideju. Ikviens no Latvijas ekspoz?cijas darbiem nes atš?ir?gu domas pies?tin?jumu.

Izst?des ietvaros paral?li tiek veidotas atseviš?u autoru person?lizst?des. Uzaicin?jumu veidot person?lo ekspoz?ciju šogad sa??ma m?ksliniece Aija Zari?a. Starptautiskaj? Maskavas m?kslas salon? „CDH – 2011. M?kslinieks un Pils?ta” autore realiz?s ideju „N?kotnes pils?ta”, kura izr?d?s b?tiskus procesus cilv?ka t?l?kaj? att?st?b?.

                                       Projekta kuratore -

M?kslas zin?tniece Di?na Rutkovska

 

 
 
Ilze Avoti?a_Sapnis par laimi
Ilze Avoti?a "Sapnis par laimi"


Andris V?toli?š Kaut kur starp beig?m un jaunu s?kumu
Andris V?toli?š ,,Kaut kur starp beig?m un jaunu s?kumu"

ivars Heinrihsons V?rietis pils?ta
Ivars Heinrihsons "V?rietis pils?ta"

___________________________________________________________________________________________
 
 

 
LATVIJAS M?KSLA 13. STARPTAUTISKAJ? MASKAVAS M?KSLAS SALONA „CDH – 2010” IZST?D? ”LIELAIS – MAZAJ?”
 
Latvijas M?kslinieku savien?ba no 19. l?dz 28. martam ar latviešu m?kslinieku darbu ekspoz?ciju tiks p?rst?v?ta 13. Starptautiskaj? Maskavas m?kslas salona „CDH – 2010.” r?kotaj? izst?d?. Š? gada izst?des t?ma ir „Lielais – mazaj?”. Salons norisin?sies Centr?laj? M?kslinieku nam? Maskav?. Uzaicin?jumu piedal?ties izst?d? Latvijas M?kslinieku savien?ba sa??ma no Krievijas sabiedrisko organiz?ciju asoci?cijas „Starptautisk?s M?kslinieku savien?bas konfeder?cijas”. Izst?de iepl?nota k? v?rien?ga m?roga darbu skate, kur? tiek p?rst?v?ta Krievijas, NVS un Baltijas valstu m?ksla. Izst?des „Lielais – mazaj?” ideja ir r?d?t z?m?jumu k? galveno m?kslinieka domas nes?ju. K?rt?j?, 13. Salona koncepcijas pamat? ir ori?in?l? z?m?juma k? dom?šanas m?kas r?d?t?ja demonstr?šana. Atsauce izst?des pamatidejai rodama K. Brjullova v?rdos: „J?m?k z?m?t, lai nezaud?tu sp?ju dom?t”. Z?m?jum? k? pateic?g? materi?l? atkl?jas daudzveid?gs, form?s profesion?li p?rliecinošs autora iesp?ju spektrs. Ekspoz?cij? pl?nots iek?aut jebkura m?kslas veida p?rst?vju galvenaj? darb?bas jom? realiz?tus darbus, paral?li par?dot šo m?kslinieku k? z?m?t?ju potenci?lu. Latvijas ekspoz?ciju veidos Ievas Maur?tes, Lindas Kozules, Laimas Puntules, Izoldes C?snieces un M?ra Suba?a kompoz?cijas. Izv?l?tie darbi paredz vienotu un daudzpus?gu ekspoz?ciju vienlaikus. Katram no m?ksliniekiem piem?t savs individu?lais rokraksts, kas sapl?st ar dz?ves redz?jumu un atkl?j smalku, autoru subjekt?vajai izj?tai attiec?gi defin?tu v?rt?bu diapazonu. Latvijas m?kslinieku darbu ekspoz?cija par?d?s z?m?jumu k? daudzsl??ainu radoš?s izpausmes lauku, kur? iesp?jams lietot plašu izteiksmes l?dzek?u kl?stu. L?nija tiek veidota ar akrila kr?su, akvareli, tinti, v?nu. Ikviens no darbiem nes sp?c?gu, izst?des koncepcijai atbilstošu idejisko pies?tin?jumu. Lindai Kozulei b?tiska ir cilv?ka att?st?bas t?ma, Izolde C?sniece piev?ršas kult?ras mantojumam. Lindas Kozules un Izoldes C?snieces darbi ?auj nov?rt?t ori?in?lu un neierastu pieeju z?m?jumam. Ieva Maur?te pasniedz skat?t?jam cilv?ka pamatv?rt?bas. M?ra Suba?a darbos domin? reli?isks filozofiskums. T?ra l?nija, kas ir ikviena z?m?juma pamat?, ir Ievas Maur?tes un M?ra Suba?a š? br?a galvenais izteiksmes veids. Laimas Puntules darbos iez?m?jas sabiedr?bas att?st?bas t?ma, m?kslinieces z?m?juma ekspresiju nosaka smalka ritma izj?ta. M?kslinieku darbos atkl?jas, ka l?nija ir ikvienas m?kslinieciskas ieceres pirms?kums, veids, kur? ideja sp?j ieg?t tiešumu un precizit?ti. Z?m?juma l?nij? dzimst jebkura iecere apliecinot, ka viss lielais sl?pjas mazaj?.
 
Latvijas ekspoz?cijas kuratore
Di?na Rutkovska 


Ieva Maur?te

 

Ieva Maur?te "Atmi?as skats", 1998. Audekls, akrils, 195x130 


 

Laima Puntule

 

Laima Puntule "HAPPY END", 2006. Audekls, graf?ts, 60x90