Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Rudens 2006 Skats no augas ?irts Bis, Modris Brasli? - 21 Ieva Sara Breika L?ga Juka Vitolds Ka?erovskis Kuru k?pas Keramikas simpozijs Nikolajs Breiks Tekstils+X J?nis Kup?s Dzidra Ezergaile Imrans Nuralijevs Solveiga Vasi?jeva Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

2006. gada izst?u pl?ns "LMS Galerija"

Febru?ris-Apr?lis 

02.02. - 08.04.

"Rudens" izst?de - I,II, III da?a; kurators Ivars Poik?ns

Apr?lis

10.04. - 30.04.

Jauno m?kslinieku izst?de "Skats no augšas"; kuratore Aija Zari?a

Maijs

03.05. - 17.05.

M?kslinieku ?irta Biša un Modra Brasli?a izst?de "21"

Maijs-J?nijs

20.05. - 02.06. 

M?kslas dienu izst?de - jaun?s gleznot?jas Ievas Sara Breikšas person?lizst?de "Cik labi ir man? sap?u zem?!"

J?nijs

05.06. - 30.06.

Jaun?s gleznot?jas L?gas Jukšas person?lizst?de "Aiz horizonta"

J?lijs

03.07. - 15.07.

Klasi?a, gleznot?ja Vitolda Ka?erovska person?lizst?de

J?lijs-Augusts

17.07. - 10.08.

Nidas gleznu kolekcijas izst?de "Kuršu k?pas", kurators Sau?us Kropis (Lietuva)

Augusts

13.08. - 22.08.

Starptautisks keramikas simpozijs "Dialogs 2006", kuratore enija Loginova

Augusts-Septembris

28.08. - 15.09.

Klasi?a, gleznot?ja Nikolaja Breikša person?lizst?de

Septembris-Oktobris

18.09. -06.10.

Tekstilm?kslas asoci?cijas izst?de "Tekstils + X"; kuratore Aija Baumane

Oktobris

09.10. -30.10.

M?kslinieka J??a Kup?a person?lizst?de "Ku?u v?deri"

 

Novembris

3.11. - 25.11.

Klasi?es, grafi?es Dzidras Ezergailes person?lizst?de - "P?rveidu da?d?ba"

Novembris-Decembris

27.11. - 05.12.

Azerbaid?nas gleznot?ja Imrana Nuralijeva person?lizst?de, organiz? Vides Aizsardz?bas klubs

Decembris-Janv?ris

8.10.2006. - 13.01.2007.

M?kslinieces Solveigas Vasi?jevas person?lizst?de "Nezona. Skaistums"