Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Latvijas un Baltkrievijas grafika Aldis Karkovskis Baiba Os?te J?zeps P?goznis M?kslas dienas toreiz. '59 - '89. Ruta Bogustova Gloria Pazudis-Atrasts Inta Dobr?ja Dialogs 2010 Lapu mes Rudens 2010 Andris Biezb?rdis Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Izst?u pl?ns 2010

05.01.-26.01.09

janv?ris

Baltkrievijas un Latvijas grafikas izst?de "Laika z?mes"

29.01.-18.02.

janv?ris/febru?ris

M?kslinieka Alda Karkovska piemi?as izst?de "Torsionu lauks", kuratore Marija Karkovska

 

22.02.-19.03.

febru?ris/marts

"Valst?bas eva???lijs"- tekstilm?ksliniece Baiba Os?te

 

23.03.-16.04.

marts/apr?lis

J?zepa P?go?a izst?de "T?li un z?mes"

20.04.-14.05.

apr?lis/maijs

M?kslas dienas 2010. - "M?kslas dienas toreiz. '59.-'89.", kurators Gatis P?pkal?js

18.05.-11.06.

maijs/j?nijs

Tekstilm?kslinieces Rutas Bogustovas jubilejas izst?de - tekstils, instal?cija

15.06.-07.07.

j?nijs/j?lijs

M?kslinieku grupas izst?de "Gloria", velt?ta viduslaiku m?kslas ikonogr?fijai - kuratore B?rbala Gulbe

09.07.-03.08.

J?lijs

Tekstilm?kslas asoci?cijas š?iedras m?kslas izst?de "Pazudis - Atrasts" - kuratore Aija Baumane

05.08.-27.08.

augusts/septembris

Gleznot?jas Intas Dobr?jas jubilejas izst?de

30.08.-30.09.

augusts/

septembris/oktobris

Starptautisk? m?kslas simpozija "Dialogs 2010" darbu izst?de, kuratore enija Loginova

08.10.-05.11.

oktobris/novembris

"Grafikas kameras" darbu izst?de "Lapu mes" kuratori - Ilze L?biete, biedr?ba "Grafikas kamera"

10.11.-03.12.

novembris/decembris

"Rudens 2010"

07.12.-30.12.

decembris

Talsu gleznot?ja Andra Biezb?ra jubilejas izst?de "Ce?inieka piez?mes", kuratore Guna Millersone

04.01.-22.02.2011.

janv?ris

Jaun?s m?kslinieces Lindas Kozules person?lizst?de

25.01.-18.02.2011.

janv?ris/febru?ris

Gleznot?jas Birutas Stafeckas person?lizst?de "M?tiskie raksti"

 

22.02.-18.03.

febru?ris/marts

Gleznot?jas Anitas Melderes izst?de

22.marts

Gleznot?jas ?ras Rozent?les person?lizst?de "Ilumin?cijas"