Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Par Latvijas M?kslinieku galeriju

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija

 

    Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija ir viena no v?sturiski noz?m?g?kaj?m m?kslas telp?m Latvij?. T? ir 1961. gad? dibin?t?s izst?u z?les darb?bas turpin?t?ja. Galerija ir Latvijas M?kslinieku savien?bas strukt?ra. Latvijas M?kslinieku savien?bas galerijas darb?bas vadmot?vos ietilpst m?kslas att?st?bas un jaunrades procesa veicin?šana, kult?ras v?rt?bu uztur?šana un saglab?šana. Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija ir ideju ?ener?šanas un tikšan?s vieta Latvijas profesion?lajiem m?ksliniekiem. Galerija ir kult?ras procesu saskares telpa, kas ir atv?rta gan klasiskajai m?kslai, gan laikmet?g?s m?kslas projektiem un neordin?ru ideju realiz?cijai.

     Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija atspogu?o Latvijas m?kslas dz?ves procesus regul?r?s Latvijas M?kslinieku savien?bas biedru izst?d?s. Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija ir izst?d?šan?s vieta ar? Latvijas re?ionos dz?vojošiem m?ksliniekiem, taj? atainojas re?ionu kult?ras dz?ves aktualit?tes. Galerija atbalsta jaunos, dai?rades s?kumposm? esošos autorus. Tiek r?kotas ar? m?kslinieku piemi?as izst?des un Latvijas M?kslinieku savien?bas m?kslas darbu kr?juma ekspoz?cijas.

     Viens no Latvijas M?kslinieku savien?bas galerijas m?r?iem ir sadarb?ba ar ?rzemju m?ksliniekiem un aprite starptautisk?s m?kslas noris?s. Sadarb?b? ar ?rzemju m?kslas organiz?cij?m tiek realiz?ti starptautiskie projekti, kas ?auj ne tikai iepaz?t ?rzemju m?kslas dz?ves procesus Latvijas publikai, bet ar? izskan?t Latvijas M?kslinieku savien?bas v?rdam starptautisk? m?rog?. Turpinot Latvijas M?kslinieku savien?bas ilggad?j?s trad?cijas, galerij? tiek organiz?ti gan "M?kslas dienu" pas?kumi, gan r?kotas "Rudens" izst?des.

           

 

LMS galerija

11.novembra krastmala 35, R?ga

Darba laiks:  P, O, T, C, P, S, Sv, no plkst. 12.00 - 18.00

 

Igors Dobi?ins
Latvijas M?kslinieku savien?bas prezidents
T?lr.: +371 26628302
E-pasts:  [email protected]

LMS birojs

Darba laiks: Trešdiena-Ceturtdiena, no plkst. 10:00-17:00
T?lr.: +371 29138952 
E-pasts: [email protected]
www.lms.lv