Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 LMS muzeja izst?de “Prezidenti” Starptautiskais grafikas festiv?ls “Printmaking IN” Izst?de “Indr?nu oši, apokalipses j?tnieks un las?tprasme” LMS muzeja izst?de “Gark?jce?š” L?vas Blumfeldes person?lizst?de “Laiva. Paties?bas saturu mekl?jot” LMS virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de “M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80” Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja

izst?de “Prezidenti”

04.09.2021. – 02.01.2022.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerij?, 11. novembra krastmal? 35, R?g?, skat?ma LMS muzeja kolekcijas izst?de “Prezidenti”.

2021. gad? biedr?ba “Latvijas M?kslinieku savien?ba” (LMS) atz?m? savu 80 gadu past?v?šanas gadadienu. Jau kopš dibin?šanas pirms?kumiem LMS vad?t?ja amatu ie??mušas spilgtas radošas person?bas Latvijas vizu?laj? m?ksl?, kas pal?dz?jis uztur?t organiz?cijas darb?bas nep?rtraukt?bu.

Vairakk?rt ir main?jušies gan Latvijas M?kslinieku savien?bas, gan t?s vadošo amatu ofici?lie nosaukumi, un, sekojot 20. gadsimta 90. gadu modei, ar? LMS vad?t?ji tiek saukti par prezidentiem. LMS l?dzšin?jie prezidenti bijuši m?kslinieki: R?dolfs Pinnis (no 1940.-1941.g.), Herberts L?kums (no 1941.-1942.g., 1944.-1946.g.), Georgs Kruglovs (no 1942.-1944.g.), Leo Svemps (no 1946.-1951.g., 1956.-1960.g., 1965.-1968.g.), Oto Skulme (no 1951.-1953.g.), Arturs Lapi?š (no 1953.-1956.g.), Eduards Kalni?š (no 1960.-1965.g.), Edgars Iltners (no 1968.-1982.g.), Džemma Skulme (no 1982.-1992.g.).

Izst?d? “Prezidenti” ekspon?ti daž?du m?kslas veidu un stilistisko virzienu LMS muzeja kolekcijas darbi, kurus rad?juši ?etri LMS prezidenti, joproj?m akt?vi m?kslinieki - grafi?is Juris Petraškevi?s (LMS prezidents no 1992.-1994.g.), tekstilm?kslinieks Egils Rozenbergs (LMS prezidents no 1994.-2005.g.), plak?tu un starpdisciplin?ro nozaru m?kslinieks M?rti?š Heimr?ts (LMS prezidents no 2005.-2011.g.) un t?lnieks Igors Dobi?ins (LMS prezidents kopš 2011. gada).

 

 

Izst?di r?ko Latvijas M?kslinieku savien?ba.

Ekspoz?cijas autors: J?nis Purcens