Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 LMS muzeja izst?de “Prezidenti” Starptautiskais grafikas festiv?ls “Printmaking IN” Izst?de “Indr?nu oši, apokalipses j?tnieks un las?tprasme” LMS muzeja izst?de “Gark?jce?š” L?vas Blumfeldes person?lizst?de “Laiva. Paties?bas saturu mekl?jot” LMS virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de “M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80” Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

STARPTAUTISKAIS GRAFIKAS FESTIV?LS “PRINTMAKING IN”

22.07.2021.-22.08.2021.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas muzeja ?k? “M?kslinieku nams”, 11.novembra krastmal? 35, R?g?, norisin?s Starptautiskais grafikas festiv?ls “Printmaking IN”, pied?v?jot izst?des ?kas 1. un 5.st?v? - LMS galerij?, Prezidentu z?l? un Kamergalerij?.

 

Starptautiskais grafikas festiv?ls “Printmaking IN” šogad notiek ar t?mu “Vertik?l? robeža”. Ikdien? starp mums ir daž?das horizont?l?s robežas - att?lums, pieder?ba, daž?di praktiski apst?k?i - bet festiv?la t?ma izaicina noskaidrot vai past?v ar? vertik?l?s robežas. Kas m?s vieno un kas š?ir uzskatos, v?rt?b?s, gaum?, izskat? vai aizspriedumos? Varb?t tieši vertik?l? robeža ir t?, kas savieno un apvieno, neraugoties uz ierobežojumiem, aizrobežojumiem un citiem š??rš?iem?

 

2021. gad? festiv?la izst?des koncentr?tas vienkopus (teju zem viena jumta), bet daž?d?s “M?kslinieku nama” ?kas da??s.


Latvijas M?kslinieku savien?bas galerijas lielaj? z?l? skat?ma Baltijas valstu m?kslinieku grupas izst?de VERTIK?L? ROBEŽA. Kuratori: Ieva Nagli?a (LV), Al Paldrok (EE). Izst?d? piedal?s m?kslinieki: Taje Devilgirl & Anonymous Boh (EE), Tõnis Laanemaa (EE), Ilze L?biete (LV), Art?rs Virtmanis (LV), Vaiva Kovierait? Trump? (LT).

 

Prezidentu z?l? ekspon?ta D?nijas m?kslinieku grupas izst?de HA-BI-BI-TAT. Kurators: Rasmus Danø (DK) uzaicin?jis m?ksliniekus: Lone Arendal, Bjarne Agerbo, Lauritz Gulløv, Adele Rammes, Hanne Ravn Hermansen un Lars Grenaa. Izst?des t?ma ir atvasin?ta no j?dziena “dz?votne” (ang?u val. habitat), savuk?rt nosaukums “Ha-BiBi-TaT” ir cie?as izr?d?šana dadaistu rota??gajai pieejai m?kslas rad?šan? un atsauce uz ar?bu v?rdu “habibi”, kuru draugi vai satikušies svešinieki sav? starp? izmanto, lai izr?d?tu romantisku interesi. Atlas?tie autori, kuri ir ?paši iek?auti šaj? izst?d?, daž?dos veidos str?d? ar grafikas materi?liem, ietverot gan tradicion?las, gan ar? konceptu?las un eksperiment?las pieejas.

 

Kamergalerij? ilustratoru izst?žu cikla izst?de “Paintmaster.jpg”. Kuratore Just?ne Vernera (LV) uzaicin?jusi m?ksliniekus, kuri devi?desmito gadu beig?s un divt?kstošo gadu s?kum? darin?ja z?m?jumus paz?stam?, ta?u visai vienk?rš? att?la apstr?des programm? – “MS Paint”. Izst?d? piedal?s autori Ishmaels (Ernests K?avi?š) (LV), Veidenbaums (Misene) (LV).

Š? izst?de ir divu, zem segv?rdiem sl?ptu autoru sasp?le. Lai atš?irtu, kurš darbs pieder kuram, skat?t?js tiek aicin?ts piev?rst uzman?bu katra m?kslinieka digit?lajam triepienam vai, ja š?ds uzdevums par gr?tu, failu nosaukumiem.

 

Izst?des skat?mas no 2021. gada 22. j?lija l?dz 22. augustam, katru dienu no plkst. 12.00 l?dz 18.00.

Ieeja bez maksas.

 

 

“Printmaking IN” ir starptautisks festiv?la z?mols, kas radies Igaunij?, P?rnav? 1998. gad?. Latvij? tas g?st arvien liel?ku atpaz?stam?bu un popularit?ti un notiek kopš 2016.gada, apvienojot daž?dus m?ksliniekus no atš?ir?g?m pasaules valst?m un organiz?jot grafikai velt?tu aktivit?šu s?riju.

 

Festiv?lu organiz?: Grafikas kamera sadarb?b? ar Latvijas M?kslinieku savien?bu un festiv?la dibin?t?jiem Igaunij? - apvien?bu NON GRATA.

Atbalsta: Valsts kult?rkapit?la fonds un Zieme?valstu un Baltijas valstu mobilit?tes programma (Nordic Mobility Programme)