Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 LMS muzeja izst?de “Prezidenti” Starptautiskais grafikas festiv?ls “Printmaking IN” Izst?de “Indr?nu oši, apokalipses j?tnieks un las?tprasme” LMS muzeja izst?de “Gark?jce?š” L?vas Blumfeldes person?lizst?de “Laiva. Paties?bas saturu mekl?jot” LMS virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de “M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80” Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

J??a Purcena un Igora Dobi?ina

izst?de “Indr?nu oši, apokalipses j?tnieks un las?tprasme”

19.06.2021. - 19.08.2021.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?žu telp? “T?lnieces Leas Davidovas-Medenes darbn?ca”, 11.novembra krastmal? 35, R?g?, l?dz š.g. 19. augustam ir apskat?ma gleznot?ja J??a Purcena un t?lnieka Igora Dobi?ina izst?de “Indr?nu oši, apokalipses j?tnieks un las?tprasme”.

Izst?d? “Indr?nu oši, apokalipses j?tnieks un las?tprasme” ir iek?auti J??a Purcena gleznu cikla “Las?tprasme” 36 darbi autortehnik? un video, kas tapuši 2020.-2021. gadu period?, k? ar? Igora Dobi?ina stiropor? veidot? skulpt?ra. Skulpt?ras un ekspres?vo gleznu postmodern? simbioz? skat?t?jam ir iesp?ja saskarties ar izst?des kod?to t?lu. M?kslas valodas nosac?t?b? autori pied?v? nolas?t v?st?jumu, kur? ir reli?isko, mitolo?isko mot?vu sapl?sme laikmet?g? izpratn?. Ekspoz?cijas iek?rtojuma autors J?nis Purcens centies m?kslas darbus izk?rtot telpas konfigur?cij?, izmantojot izst?žu telpas “T?lnieces Leas Davidovas-Medenes darbn?ca” telpisk?s dimensijas, kas izce? kr?su sasp?li glezn?s, k? ar? neierobežo Igora Dobi?ina t?lniec?bas v?lmi apg?t un plesties šaj? telp?.

Raksturojot ekspoz?ciju un taj? iek?autos darbus m?kslinieks J?nis Purcens saka: “Par apgleznotaj?m virsm?m – atkal daudz burtu. Ja eksist? kaut kas t?ds, k? apzi?as pl?smas literat?ra, šie teksti apzi?as pl?smu att?lo nevis dokument?, un š?s virsmas m??ina glezniec?b? atveidot apzi?as pl?smas literat?ru, nevis pašu apzi?as pl?smu (lai kas t? ar? b?tu). Ja uzskata, ka apzi?as pl?smas literat?ra ir veids, k? v?rdos att?lot apzi?as pl?smu (nevis to dokument?t), tad var teikt, ka š? glezniec?ba att?lo apzi?as pl?smas literat?ru, iesp?jams ne tikai ar burtiem, bet ar? ar gleznieciskiem l?dzek?iem.”

 

Gleznot?js J?nis Purcens beidzis Stikla izstr?d?jumu dizaina noda?u R?gas Lietiš??s m?kslas vidusskol? (tag. PIKC R?gas Dizaina un m?kslas vidusskola) 1996. gad?. 2008. gad? Latvijas M?kslas akad?mijas Glezniec?bas noda?? ieguvis Humanit?ro zin?t?u ma?istra gr?du m?ksl? (diplomdarbs - izst?de “Pa?dis, padz?ris Nr.2”, galerija “Bastejs”, vad. K.Zari?š, N.Brasli?š, J.Jurj?ns). J?nis Purcens ir Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs kopš 2012. gada. Izst?d?s piedal?s kopš 2004. gada, t.sk. akt?vi piedal?s LMS r?kotaj?s izst?d?s “M?kslas dienas”, “Rudens” un ar? ekspoz?cij? Eiropas Komisijas ?k? Brisel? (2020). M?kslinieks r?kojis vair?kas person?lizst?des - galerij? “Daugava”, R?g?, 2015.g., m?kslas galerij? “MANS'S”, J?kabpil?, 2017.g., M?sdienu m?kslas galerij? L?v?nos, 2017.g., Siguldas pagasta Kult?ras nam?, Siguld?, 2018.g., LMS galerij?, R?g?, 2018.g., kult?ras centr? „Siguldas devons”, Siguld?, 2021.g. u.c. M?kslinieka darbi atrodas Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej? un priv?tkolekcij?s.

 

T?lnieks Igors Dobi?ins beidzis R?gas Lietiš??s m?kslas vidusskolas Dekorat?v?s t?lniec?bas noda?u (tag. PIKC R?gas Dizaina un m?kslas vidusskolas Formas dizaina izgl?t?bas programma) 1977. gad?, ar diplomdarbu – “Str?klaka”, vad?t?js I. Bumbieris. M?kslinieks absolv?jis Latvijas M?kslas akad?miju 1984. gad? ar diplomdarbu – figur?la kompoz?cija “J.Rozent?la kapa pieminek?a mets”, vad?t?js A.Terpilovskis. T?lniekam ir pieš?irts Humanit?ro zin?t?u ma?istra gr?ds m?ksl?s (2003). Igors Dobi?ins izst?d?s piedal?s no 1981. gada. Piedal?jies izst?d?s Latvij?, Lietuv?, Zviedrij?, V?cij?, Polij?, Slov?kij?, bijis dal?bnieks un kurators Starptautiskaj?m t?lniec?bas kvadrienn?l?m: “R?ga” (1988, 1992, 2000) un “Krustceles” (1996, R?ga, Grand Prix). Igors Dobi?ins piedal?jies daudz?s grupu izst?d?s. K? noz?m?gs sasniegums m?kslinieka radošaj? darb?b? ir j?atz?m? daudzi rad?tie un ekspon?tie objekti pils?tvid? gan Latvij?, gan ?rzem?s. T?lnieks Igors Dobi?ins ir Latvijas M?kslinieku savien?bas biedrs no 1987. gada. Kopš 2005. gada m?kslinieks ir LMS valdes loceklis un no 2011. gada Latvijas M?kslinieku savien?bas prezidents. Igora Dobi?ina darbi atrodas Latvijas M?kslinieku savien?bas muzej?, Latvijas Nacion?laj? m?kslas muzej?, M?rup?tes dabas park?, R?g?, u.c., k? ar? priv?tkolekcij?s un pašvald?bu vald?jum? Latvij? un ?rzem?s.