Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 LMS muzeja izst?de “Prezidenti” Starptautiskais grafikas festiv?ls “Printmaking IN” Izst?de “Indr?nu oši, apokalipses j?tnieks un las?tprasme” LMS muzeja izst?de “Gark?jce?š” L?vas Blumfeldes person?lizst?de “Laiva. Paties?bas saturu mekl?jot” LMS virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de “M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80” Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

L?vas Blumfeldes person?lizst?di “Laiva. Paties?bas saturu mekl?jot”

 

L?VAS BLUMFELDES

PERSON?LIZST?DE “LAIVA. PATIES?BAS SATURU MEKL?JOT”

07.06.2021. - 11.07.2021.

LMS GALERIJ?, 11.NOVEMBRA KRASTMAL? 35, R?G?

 

L?va Blumfelde person?lizst?di “Laiva. Paties?bas saturu mekl?jot”  veidojusi ar v?lmi izsv?rt m?ksliniekam aktu?los fizisk?s eksistences ?tikas jaut?jumus. Autore rosina p?rdom?t sinkr?tisma metafizik? b?z?tu dz?ves cikliskuma un nep?rtraukt?bas apjausmas ikdieniš?o konstat?ciju. Jaut?jums ir atbild?ts? L?va Blumfelde atbildi  veido vair?ku m?kslas veidu un stilistiku valodas simbioz?, s?ncens?b? un konkurenc? pan?kot vizu?lo l?dzsvaru. Izst?d? autore uzrun? skat?t?ju ar objektiem - laivas t?liem, to telpisk?s kust?bas sl?d?jumu un laika j?dziena fiks?cij?m, kas ekspoz?cij? iek?auj sešas lielform?ta e??as gleznas uz  audekla un pap?ra, kur j?tama atsauce diplomdarba vad?t?ja, neoekspresionisma aizs?c?ja Latvij? gleznot?ja Ivara Heinrihsona dai?radei. T?mas izv?rsumu par paties?bas un satura mijiedarb?bas jaut?jumu L?va Blumfelde pauž ar? ekspoz?cij? esoš? un neore?lisma stilistikas videodarb? “Pastaiga ar laivu”.


L?va Blumfelde: “Ekspoz?cij? apskat?mo darbu m?r?is ir izvirz?t jaut?jumus, kuri raksturo m?kslas darba paties?bas saturu. Simboliski izmantojot laivas t?lu, atkl?ta š? j?dziena metaforisk? noz?me. Paties?bas saturs nepretend? uz paties?bu k? m?ž?gu un absol?tu vai pret?ji – main?gu, laic?gu un subjekt?vu, tas m?ksl? sevi par?da k? daudzveid?bu.”


Izst?de ir Latvijas M?kslas akad?mijas Akad?misk? ma?istra studiju programmas “M?ksla” Vizu?l?s m?kslas noda?as Glezniec?bas apakšnozares kvalifik?cijas darba vizu?l? da?a un iepaz?stina ar m?kslinieces L?vas Blumfeldes radošiem mekl?jumiem, atzi??m, g?tiem iespaidiem darbojoties Latvij? un Erasmus  studijam Austrij?, Horv?tij?. Darba vad?t?js LMA pedagogs, gleznot?js Ivars Heinrihsons. Izst?de notiek LMA un LMS sadarb?bas l?guma ietvaros.


Izst?di iek?rtoja m?kslinieki L?va Blumfelde un Ansis Dobi?ins.