Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 LMS muzeja izst?de “Prezidenti” Starptautiskais grafikas festiv?ls “Printmaking IN” Izst?de “Indr?nu oši, apokalipses j?tnieks un las?tprasme” LMS muzeja izst?de “Gark?jce?š” L?vas Blumfeldes person?lizst?de “Laiva. Paties?bas saturu mekl?jot” LMS virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de “M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80” Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

LMS muzeja izst?de “Gark?jce?š”

 

LMS MUZEJA IZST?DE GARK?JCE?Š

07.06.2021. - 11.07.2021.

LMS GALERIJ?, 11.NOVEMBRA KRASTMAL? 35, R?G?


LMS muzeja izst?de “Gark?jce?š” velt?ta Latvijas M?kslinieku savien?bas 80. past?v?šanas gadadienai un taj? iek?auti 20.gs. 2. puses noz?m?gi m?kslas darbi, kuru autorus šogad godin?m jubilej?.


Izst?des koncepcijas v?st?jum? darbu ekspoz?cijai ir pieš?irts t?ls ce?š – virz?ba – n?kotne. So?i, k? motorisk?s darb?bas semantika, j?izprot k? laikmet?gs un ekspres?vs autoru snieguma un laikmeta inscen?jums. LMS muzeja kolekcij? noz?m?gs ir p?rst?v?to autoru ieguld?jums profesion?l?s m?kslas virz?b?, m?kslas veidu, žanru robežu paplašin?šan? un akcent? laikmeta ?pašo noz?mi Latvijas m?ksl? un sabiedr?bas domu rosin?šan?.


Ekspoz?cij? ir b?tisks izst?des iek?rtot?ja, m?kslinieka J??a Purcena telpas risin?jums - skulptur?l? postamentu kompoz?cija, kas uzsver un akcent? izst?des ideju. Izst?d? tiek uzsv?rta iek?rtojuma vizu?l? vertik?lit?te, augšupejošais ritms, kas simboliski raksturo 20.gs. 2.puses Latvijas m?kslinieku izteiksmes l?dzek?u mekl?jumus un t?lu veidošanas stilistisko izzi?as tieksmi, darboties gribu. Darbus raksturo tendence uztur?t modernisma trad?cijas, k? ar? iek?auties postmodernisma formveides pl?sm?.


 Izst?d? ir iek?auti autoru, LMS biedru - Oj?ra P?tersona, ?rikas Gulbes (1916-2003), Intas Celmi?as, Herberta Sili?a (1926-2001), Andreja ??rma?a, Jura ??rma?a, J??a Pau?uka (1906-1984), ?rija Skrides (1906-1987), Vijas Dzintares, Jura Rapas, Zigr?das Rapas, R?dolfa Heimr?ta (1926-1992), Rasas Kalni?as-Gr?nbergas, Valerijas Mickevi?as (1921-2008), L?vijas Rezevskas (1926-2004), Aleksandras Briedes (1901-1992), Kurta Fridrihsona (1911-1991) darbi.