Latvijas M─ükslinieku savein─źba
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 LMS muzeja izst?de ôPrezidentiö Starptautiskais grafikas festiv?ls ôPrintmaking INö Izst?de ôIndr?nu oÜi, apokalipses j?tnieks un las?tprasmeö LMS muzeja izst?de ôGark?jce?Üö L?vas Blumfeldes person?lizst?de ôLaiva. Paties?bas saturu mekl?jotö LMS virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de ôM?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80ö Izst?des galerij? 2020 Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

M?kslas dienas 2021

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de

“M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80”

17.04.2021. - 20.06.2021.

 

No 2021. gada 17. apr??a l?dz 20. maijam m?jaslap? www.makslasdienas.lv norisin?s biedr?bas “Latvijas M?kslinieku savien?ba” r?kota virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de “M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80”.

2021. gads Latvijas vizu?l?s m?kslas nozar? ir z?m?gs ar v?sturisku notikumu – pirms 80 gadiem tika dibin?ta Latvijas M?kslinieku savien?ba (LMS). Da×?du profesiju p?rst?vju biedrošan?s un pulci?u veidošana ir bijusi nepieciešam?ba gan viduslaikos, ?ild?s un cunft?s, gan ar? v?l?k, k? Latvijas v?stur? noz?m?gais pulci?š “R??is” Sanktp?terburg?, un da×?d?s m?kslinieku apvien?bas 20.gs. 20.-30.gados. Main?s ideolo?ijas un valstiskie veidojumi, main?s biedr?bu noz?me kult?rpolitik?, main?s m?kslinieku un instit?ciju attiec?bas.

Izst?de velt?ta LMS un t?s past?v?šanas 80 gadadienai. LMS k? organiz?cija s?ka veidoties m?su valstij satraucoš? laik?, 1941. gada 17. apr?l?, un v?l?k k?uva par liel?ko profesion?li radošo organiz?ciju vizu?lo m?kslu jom?, saglab?jot šo statusu joproj?m. LMS darb?ba ir bijusi noz?m?ga Latvijas kult?r?, vizu?l?s m?kslas att?st?b? un t?s stilistiskaj? daudzveid?b? da×?dos valsts v?stures posmos.

Izst?d? piedal?s ap 120 Latvijas autoriem – profesion?li m?kslinieki, m?kslas augstskolu studenti un profesion?l?s vid?j?s kult?rizgl?t?bas iest?×u audz?k?i, kas darbos ir pauduši savas prasmes un es?bas prieku. M?kslinieku darbi “M?kslas dienu” izst?d?s netiek ×?r?ti, un r?kot?ji akcept? autoru iesniegt?s radoš?s izpausmes da×?dos m?kslas veidos. LMS vienm?r ir lepojusies, ka taj? apvienoti da×?di m?kslinieki, kuru radoš?s darb?bas galvenais nosac?jums ir profesionalit?te, un ?paši tiek akcent?ti m?kslinieki – person?bas, bet “M?kslas dienu” aktivit?t?s ir aicin?ts piedal?ties ikviens!

B?t un rad?t – v?rdi un j?dzieni, kuru rezult?ts redzams LMS muzeja kolekcij? (ap 16000 m?kslas darbu), kas izvietota “M?kslinieku nam?”, LMS Radošaj? kvart?l? “Kombin?ts M?KSLA”, “Bi?eros” un “Zv?rtavas pil?” – LMS ?pašumos, kuros LMS k? vien?g? radoš? biedr?ba Baltij? izveidojusi muzeju. Pateicoties LMS biedru radošajai darb?bai un atsauc?bai, muzeja ekspoz?cij?s un kolekcij? redzami darbi, kas raksturo m?kslinieku da×?d?bu 80 gadu garum? l?dz pat m?sdien?m.

Izv?rt?jot m?ksliniecisko sniegumu, izst?des r?kot?ji pieš??ruši LMS Balvu - iesp?ju r?kot person?lizst?di LMS galerij? 2022./2023. gad?, m?ksliniekam Jurim Nikiforovam. LMS Balva par m?×a ieguld?jumu tiek pieš?irta grafi?im Gun?ram Krollim.

 

Izst?d? „M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80” piedal?s m?kslinieki: Kitija Almane, Elita Asne, Iveta Asne, Ivars Asnis, Juris Bergins, Maija B?rzi?a, Ludvigs B?rzi?š, Anita Biedri?a, Andris Biezb?rdis, L?va Blumfelde, Aleksandrs Bo?e, Ruta Bogustova, K?rlis Bogustovs, Maija Brašmane, Meldra Bula, Jolanta Dinkova, Aldis Dobenbergs, Ansis Dobi?ins, Mi?elis Dobi?ins, Igors Dobi?ins, Vija Dzintare, P?teris D×igurs, Evija Freidenfelde, Ineta Grei×a, Atis Ievi?š, Ingr?da Irbe, Madara M?ra Irbe, Vadims Ivanovs, Betija Jakaite, Inese Jakobi, Santa Jakobsona, Inga Jaunzeme – Gr?nvalde, Laimdota Junkara, Laine Kainaize, L?ga Kalni?a, Katr?na Kalni?a, Indulis Kalni?š, Velta Esmeralda Kalnozola- Kalsere, Ilze Karlsone, M?r?te Kluša, Ingvilda Kn?vi?a, Aldis Kopšt?ls, Viktors Kozers, Varis Krauklis, Nikolajs Krivošeins, Izabella Krolle, Inguna Krolle-Irbe, Gun?rs Krollis, M?rti?š Kr?mi?š, Andra Kurzemniece, Vineta Kurzemniece, Sandra Lagzdi?a, Alise Landsberga, Je?ena Lavrinovi?a, Daina Leite, Inese Lieckalni?a, Ilze L?biete, Toms Lucs, D×esika L?se, Ivans Mazeins, Marija Mickevi?a, M?ra Mickevi?a, Eduards Milašs, Gabriela Milberga-Zuza, Ilze Muceniece-Adamaite, Anda Munkevica, Ieva Muzikante, T?livaldis Muzikants, Em?ls Kristi?ns Muzikants, Juris Nikiforovs, Elm?rs Orni?š, Anto?ina Pašk?vica, Ilze Pauli?a, Alberts Pauli?š, Krista Perse, Baiba Pika, Gatis P?pkal?js, Rita Pran?a, Leo Preiss, Jevgenijs Pugins, J?nis Purcens, Maija Purgaile, Ligita Puri?a, Laila Puri?a, Anita Putni?a, Ilgonis Ri??is, Inga Ropša, Ronalds Rusmanis, P?vels Sagalajevs, Svetlana Save?jeva, Inese Sili?a, Ilda S?lis, Gulnara Skutele, Ilze Smildzi?a, L?ga Smilškalne, Ieva Spalvi?a, J?nis Spalvi?š, Anda Spro?e, Krist?ne Straume, Inese Sudare, Marta Štauere, Vja?eslavs Telešs, Krist?ne Timma, Ingem?ra Treija, Irina Trumpele, Laura Tu?a, Juris Ut?ns, Zane Uzul?na, El?za Vanadzi?a, Sab?ne V?rti?a, Kl?vs Veinbahs, Di?na Vernera, ?ra Zalcmane, Evel?na Paula Zandere, Silva Zeimane, Ieva Zinere, Nele Zirn?te, Andris Zirn?tis, Dina Zoldnere, Guntars Zvaigzne, Aiva Ä?ri?a.

 

Izst?di r?ko: Latvijas M?kslinieku savien?baSveicam Starptautiskaj? M?kslas dien?

 

Šodien – 15. apr?l?, biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba” (LMS) sveic Starptautiskaj? M?kslas dien?, ko atz?m? renesanses m?kslinieka Leonardo da Vin?i dzimšanas dien?!


LMS šos m?kslas sv?tkus atz?m? ar biedr?bas “Latvijas M?kslinieku savien?ba” dibin?šanas 80. gadadienai velt?tu izst?di “M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80”, kas no 17. apr??a b?s redzama virtu?laj? vietn? www.makslasdienas.lv.

Izst?de velt?ta LMS un t?s past?v?šanas 80 gadadienai. LMS k? organiz?cija s?ka veidoties m?su valstij satraucoš? laik?, 1941. gada 17. apr?l?, un v?l?k k?uva par liel?ko profesion?li radošo organiz?ciju vizu?lo m?kslu jom?, saglab?jot šo statusu joproj?m. LMS darb?ba ir bijusi noz?m?ga Latvijas kult?r?, vizu?l?s m?kslas att?st?b? un t?s stilistiskaj? daudzveid?b? da×?dos valsts v?stures posmos.

Izst?d? piedal?s ap 100 Latvijas autoriem – profesion?li m?kslinieki, m?kslas augstskolu studenti un profesion?l?s vid?j?s kult?rizgl?t?bas iest?×u audz?k?i, kas darbos ir pauduši savas prasmes un es?bas prieku. M?kslinieku darbi “M?kslas dienu” izst?d?s netiek ×?r?ti, un r?kot?ji akcept? autoru iesniegt?s radoš?s izpausmes da×?dos m?kslas veidos.  LMS vienm?r ir lepojusies, ka taj? apvienoti da×?di m?kslinieki, kuru radoš?s darb?bas galvenais nosac?jums ir profesionalit?te, un ?paši tiek akcent?ti m?kslinieki – person?bas, bet “M?kslas dienu” aktivit?t?s ir aicin?ts piedal?ties ikviens!M?kslas dienas 2021

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de

“M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80”

17.04.2021. - 20.06.2021.

 

Biedr?ba „Latvijas M?kslinieku savien?ba” (LMS) aicina profesion?lus m?ksliniekus, m?kslas augstskolu studentus un profesion?l?s vid?j?s kult?rizgl?t?bas iest?×u audz?k?us piedal?ties LMS virtu?laj? vizu?l?s m?kslas izst?d? “M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80”.

 

2021. gads Latvijas vizu?l?s m?kslas nozar? ir z?m?gs ar v?sturisku notikumu – pirms 80 gadiem tika dibin?ta Latvijas M?kslinieku savien?ba (LMS). Da×?du profesiju p?rst?vju biedrošan?s un pulci?u veidošana ir bijusi nepieciešam?ba gan viduslaikos, ?ild?s un cunft?s, gan ar? v?l?k, k? Latvijas v?stur? noz?m?gais pulci?š “R??is” Sanktp?terburg?, un da×?d?s m?kslinieku apvien?bas 20.gs. 20.-30.gados. Main?s ideolo?ijas un valstiskie veidojumi, main?s biedr?bu noz?me kult?rpolitik?, main?s m?kslinieku un instit?ciju attiec?bas.

Ar? šobr?d da×?du soci?lo grupu lokos top atš?ir?gas kvalit?tes vizu?l?s m?kslas darbi, reflekt?jot šo radošo kopu atzi??m. Š? br?×a m?kslinieku radošais darbs risin?s vair?k teor?tisk? sf?r? un ?slaic?g?s akcij?s, minim?li veicot ieguld?jumu m?kslas darbu rad?šan? paliekošajos materi?los. M?kslinieki, k? gar?g? pakalpojuma sniedz?ji, stilistiski piel?gojoties pras?b?m grupu est?tikas ietvaros, rada attiec?gas stilistikas darbus. Rezult?t? kult?rtelp? past?v nosac?tas, grupu p?rst?v?tas informat?vo telpu robe×as, kas nostiprin?s un k??st stilistiski, soci?li atpaz?stamas ar? p?c person?lij?m un VKKF pieš?irt? finans?juma apjoma.

Vizu?l?s m?kslas p?rst?vji pak?peniski att?lin?s no “valstiski” pie?emt? un m?kslinieku izc?n?t? statusa. Finans?jums un iesp?ja noteikt m?kslas valodas virz?bu informat?v? t?mek?a ietekm?tos globaliz?cijas apst?k?os ir nenov?ršami zaud?ti, konteksts ar aktualit?t?m praktiski nepast?v.

B?t un rad?t – v?rdi un j?dzieni, kuru rezult?ts redzams LMS muzeja kolekcij? (ap 16000 m?kslas darbu), kas izvietota “M?kslinieku nam?”, LMS Radošaj? kvart?l? “Kombin?ts M?KSLA”, “Bi?eros” un “Zv?rtavas pil?” – LMS ?pašumos, kuros LMS k? vien?g? radoš? biedr?ba Baltij? izveidojusi muzeju. Pateicoties LMS biedru radošajai darb?bai un atsauc?bai, muzeja ekspoz?cij?s un kolekcij? redzami darbi, kas raksturo m?kslinieku da×?d?bu 80 gadu garum? l?dz pat m?sdien?m.

 

LMS, atz?m?jot Latvijas kult?rai noz?m?gu notikumu, aicina LMS biedrus, profesion?lus m?ksliniekus, m?kslas augstskolu studentus un profesion?l?s vid?j?s kult?rizgl?t?bas iest?×u audz?k?us piedal?ties LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?d? “M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80”, kas norisin?sies virtu?l? form?t?.

M?kslinieki ir aicin?ti piedal?ties virtu?laj? izst?d?, iesniedzot savu vizu?l?s m?kslas darbu att?lus. Att?los redzamajiem darbiem j?b?t tapušiem laika posm? no 2019.-2021. gadam, izpild?jumam j?atbilst augstiem kvalit?tes krit?rijiem un j?uzr?da vizu?l?s m?kslas laikmet?g?s tendences. Katrs autors izst?dei var pieteikt 1 darbu. Darbu veids un tehnika nav ierobe×ota. Aizpild?tu pieteikuma anketu - https://failiem.lv/u/ax2uz6kb9, autora CV, k? ar? pieteikt? darba augstas izš?irtsp?jas att?lu s?t?t uz e-pastu: [email protected].

 

Pieteikumi tiek pie?emti l?dz š.g. 11. apr?lim.


Latvijas M?kslinieku savien?bas virtu?l? vizu?l?s m?kslas izst?de “M?kslas dienas. Latvijas M?kslinieku savien?bai 80” b?s apskat?ma no 2021. gada 17. apr??a l?dz 20. j?nijam izst?des “M?kslas dienas” m?jaslap? un tiešsaistes soci?l? t?kla t?mek?a vietn? Facebook.

 

Izst?di r?ko: Latvijas M?kslinieku savien?ba.