Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de “RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS” Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale glezniec?bas izst?de “?DENE UN ??SKA” Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?de – akcija “PARANOJA” R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de “Ce?š” Ivetas Laures person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“ Zaigas Putr?mas person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas” J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra” LMS muzeja izst?de “?bols. Ripo. J?ra.” Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

Izst?de „Rudens 2020. Esošais skats”

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas

ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de

“RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS”

27.11.2020. - 10.01.2021.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij? 11.novembra krastmal? 35, R?g?, s?kot no š.g. 28. novembra, plkst. 12.00 b?s apskat?ma LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de „Rudens 2020. Esošais skats”. Paral?li izst?des norisei LMS galerij?, 27. novembr? tiks atkl?ta virtu?l? izst?de „Rudens 2020. Esošais skats”, kas b?s apskat?ma t?mek?vietn? www.rudens.lms.lv.


LMS gadsk?rt?j? vizu?l?s m?kslas izst?d? “Rudens 2020. Esošais skats” piedal?sies LMS biedri, profesion?li m?kslinieki, m?kslas augstskolu studenti un profesion?l?s vid?j?s kult?rizgl?t?bas iest?žu audz?k?i.

2020. gads radoš?m person?m Latvij? ir publisko izpausmju laiks. M?kslinieki veidojuši un piedal?jušies zibakcij? “Nesaprašan?s siena”, akcij?s “N?esošais skats” un “T?lniec?bas meln?s dienas” R?gas un Valmieras pils?tvid?s. Izst?d? „Rudens 2020. Esošais skats” m?kslinieki daž?dos izteiksmes veidos v?rt? un atsaucas uz š? br?ža notikumiem Latvij?, ?paši kult?ras jom?. Ekspoz?cij? izskan jaut?jums, cik noz?m?gs ir m?kslinieks – radošais cilv?ks, un k?da ir vi?a loma š? br?ža pilso?u emocion?laj? pasaul?? Pat?ri?a sabiedr?ba kult?ru visbiež?k uztver k? izklaidi vai terapiju un nev?las sap?l?ties izpratn? par kult?ras jomas uztur?šanas specifiku. T?d?? tik s?p?gs radoš?m person?m ir politi?u uzbrukums, kas nozari un radoš?s personas v?las padar?t finansi?li v?l nabadz?g?kas. M?kslinieki ir stipri sav? pašapzi??, nev?l?s k??t par upuri, jo, lai gan šo pazemojošo saj?tu ir iepazinuši, ar to nedr?kst samierin?ties. Paldies visiem, kas atbalsta un j?t l?dzi m?kslinieku centieniem.

LMS ž?rija no m?kslinieku iesniegtajiem pieteikumiem ekspoz?cijai ir izv?l?jusies 74 autoru darbus daž?dos  m?kslas veidos – glezniec?b?, t?lniec?b?, grafik?, instal?cij?s, tekstilm?ksl? u.c., kas rad?ti p?d?jos 3 gados un uzr?da vizu?l?s m?kslas laikmet?g?s tendences, domin?jošas tematikas un problem?tiku. Izst?des “Rudens 2020. Esošais skats” nosl?gum? par p?rliecinošu radošo sniegumu ž?rijas izv?l?tam autoram tiks pasniegta LMS balva – iesp?ja r?kot person?lizst?di LMS galerij?, 2021./2022. gad?.

Izst?de LMS galerij? un t?mek?vietn? www.rudens.lms.lv b?s apskat?ma l?dz 2021. gada 10.  janv?rim.

 

Izst?d? „Rudens 2020. Esošais skats” piedal?s m?kslinieki: J?nis Anmanis, Elita Asne, Ivars Asnis, Ludvigs B?rzi?š, Kaspars B?rzi?š, Zigmunds Bielis, Andris Biezb?rdis, Maija Brašmane, Magone Boleiko, Aleksandrs Bo?e, Meldra Bula, Ieva Caruka, Ilze Dil?ne, Mi?elis Dobi?ins, Aldis Dobenbergs, Vija Ilze Dzintare, Ilze Egle, Inita ?mane, Ingr?da Irbe, Antra Ivdra, Santa Jakobsona, Zelda Viktorija Jansone, Oj?rs Jansons, Matiass Jansons, Inga Jaunzeme, Laimdota Junkara, Laine Kainaize, Indulis Kalni?š, M?r?te Kluša, Eižens Valp?ters, Ingvilda  Kn?vi?a, Linda Kozule, Varis Krauklis, Gun?rs Krollis, Izabella Krolle, Inguna Krolle-Irbe, Andra Kurzemniece, Iveta Laure, Inese L?ne, Toms Lucs, Marija Mickevi?a, Anda Munkevica, Ilze Muceniece-Adamaite, T?livaldis Muzikants, Nikifs, Elm?rs Orni?š, Laura Ozola, Karine Paronyanc, Alberts Pauli?š, Ilze Pauli?a, Baiba Pika, Gatis P?pkal?js, Aivis P?zelis, Leo Preiss, J?nis Purcens, Laila Puri?a, Ilgonis Ri??is, Agnese Rudz?te – Kirillova, Svetlana Save?jeva, Svetlana Savicka, Gen?dijs Stepanovs,  Inese Sudare, Ingem?ra Treija, Leon?ds Tuga?evs, Dagne Venti?a, Jevgenijs Pugins, Kl?vs Veinbahs, Romans Vitkovskis, El?na Sanda Za?e, Evel?na Paula Zandere, m?kslinieku apvien?ba „VARA” (Kristaps Zelmenis, Zane Zelmene), Ieva Zinere, Nele Zirn?te, Guntars Zvaigzne.

 

Izst?di r?ko Latvijas M?kslinieku savien?ba.

Izst?des kurators: Igors Dobi?ins

Izst?des iek?rtojuma autors: J?nis Purcens

 

***

Latvijas M?kslinieku savien?bas galerija

Darba laiks: Pirmdiena – sv?tdiena, no plkst.12.00 -18.00

www.lms.lv