Latvijas Mākslinieku saveinība
Par galeriju Izst?des Izst?des galerij? 2021 Izst?des galerij? 2020 LMS ikgad?j? vizu?l?s m?kslas izst?de “RUDENS 2020. ESOŠAIS SKATS” Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale glezniec?bas izst?de “?DENE UN ??SKA” Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) muzeja izst?de – akcija “PARANOJA” R?zijas Martas Zegneres person?lizst?de “Ce?š” Ivetas Laures person?lizst?de "NEVER GIVE UP! / NEKAD NEPADODIES!“ Zaigas Putr?mas person?lizst?de “Cilv?ki pamana, k? saules satiekas” J??a Purcena un Igora Dobi?ina izst?de “Atlikušais no baltajiem apokalipses j?tniekiem un rezident?ra” LMS muzeja izst?de “?bols. Ripo. J?ra.” Izst?des galerij? 2019 Izst?des galerij? 2018 Izst?des galerij? 2017 Izst?des galerij? 2016 Izst?des galerij? 2015 Izst?des galerij? 2014 Izst?des galerij? 2013 Izst?des galerij? 2012 Izst?des galerij? 2011 Izst?des galerij? 2010 Izst?des galerij? 2009 Izst?des galerij? 2008 Izst?des galerij? 2007 Izst?des galerij? 2006 Fotogalerija Starptautiskie projekti Lok?lie sadarb?bas projekti Diskusijas Pas?kumi Aktualit?tes Kontakti

 

Ilze Muceniece-Adamaite, Irina Vorkale

glezniec?bas izst?de “?DENE UN ??SKA”

09.10.2020. - 08.11.2020.

 

Latvijas M?kslinieku savien?bas (LMS) galerij?, 11.novembra krastmal? 35, R?g?, no š.g. 9. oktobra l?dz 8. novembrim b?s apskat?ma m?kslinie?u Ilzes Mucenieces-Adamaites un Irinas Vorkales kop?gi veidot? gleznu izst?de  “?DENE UN ??SKA”.

 

Izst?des nosaukuma “?DENE UN ??SKA” m?tisk? pieska?a un t?s eksistenci?la ideja Ilzei Muceniecei-Adamaitei un Irinai Vorkalei radusies, izv?rt?jot savu dai?rades radošo devumu m?ksl?. M?kslinieces nol?mušas r?d?t savu l?dzsvaroto m?kslas pasauli k? main?gu, saskatot bažas, t?s m?n?gi jaukajai past?v?šanai. Izst?des darbos iez?m?jas apdraudošais “??skas” t?ls, kas Ilzei Muceniecei-Adamaitei un Irinai Vorkalei ir iekš?j?s pasaules emocion?l?s es?bas pretmets. L?dzšin?j? glezniec?ba m?ksliniec?m bijusi “?dene” – izsap?ots parad?zes d?rzs, kur? tra?iskajam vi?as apzin?ti piev?rsuš?s reti, uzskatot, ka dz?ves br?niš??guma un vienreiz?guma pieska?a ir katram mirklim, un cilv?ki tiecas p?c pozit?v?.

Ilze Muceniece-Adamaite un Irina Vorkale ir biedr?bas “Latvijas M?kslinieku savien?ba” biedres. Kopš 20.gs. 80. gadiem piedal?juš?s daudz?s noz?m?g?s grupu izst?d?s Latvij? un ?rzem?s, r?kojušas person?lizst?des. Š? m?ksliniec?m ir otr? kop?g? izst?de LMS galerij?, pirm? – “Nepast?v?g? m?jvieta”, notika 2011. gad?.

Izst?d? “?DENE UN ??SKA” b?s ekspon?ti Ilzes Mucenieces-Adamaites un Irinas Vorkales p?d?jo gadu darbi akrila un autortehnik?, izmantojot zelta, hroma kr?sas, ogli un laku.

 

Izst?des atkl?šana notiks 9. oktobr? plkst. 18.00.

 

Izst?di “?DENE UN ??SKA” r?ko biedr?ba “Latvijas M?kslinieku savien?ba”.